Mot en grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor

Publisert

F.v. fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth; bransjesjef i Norsk Industri, Stål Heggelund og adm.dir i NHO, Ole Erik Almlid.

Norge er en verdensledende maritim nasjon. Vi har vært i front når det gjelder nye, rimeligere og effektive måter å drive transport og næring på. Nå står norsk maritim sektoren framfor en stor endring; overgangen til en grønn og fossilfri fremtid.

Det var dette som var tema da NHO og Norsk Industri inviterte den maritime næringen, politikere, relevante organisasjoner til et næringspolitisk seminar i Næringslivets Hus i Oslo 29. november, der også Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (AP) deltok. Hun fikk overlevert rapporten En grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor.

Rapporten og næringen peker på fem konkrete behov for å få til denne overgangen:

  • Behov for mer samarbeid
  • behov for politisk oppmerksomhet
  • behovet for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser
  • behov for grønn omstilling og digitalisering, og sist
  • behov for mer kunnskap og kompetanse.

Vi har en lang, solid og stolt historie som skipsbyggernasjon. Vi har tunge kompetanse- og teknologimiljøer. Vår maritime sektor har vært – og er – et anker i den nasjonale økonomien. Og sentral i bosteds- og næringsutvikling i svært mange lokalsamfunn kysten rundt. Det er en sektor som har vært avgjørende for verdiskaping, eksport og arbeidsplasser. Og dette skal vi fortsette med!

Det blir derfor viktig å sikre ivaretakelsen av det som i dag er en komplett næringsklynge og sikre de naturlige forutsetningene vi har i Norge, med gode koblinger i komplette verdikjeder hvor rederiene samarbeider med designerne, verftene, utstyrsleverandørene og tjenesteleverandørene, opp mot kundene. Klyngeegenskapene handler om at bedrifter og kunnskapsmiljøer kobles sammen gjennom blant annet verdikjeder som medfører at beslutninger kan fattes enhetlig og koordinert. Jo flere og sterkere disse koblingene er, desto mer vil aktørene bidra til å styrke hverandres internasjonale konkurranseevne.

Det som skjer nå, er at det kommer store investeringer for et grønt skifte i alle de store økonomiene globalt. Det satses på lovgivning og finansiering for å følge opp omstillingene vi står overfor. USA er i full gang med å iverksette "Inflation Reduction Act" (IRA). EUs respons til IRA er en Green Deal Industrial Plan og en netto nullutslippslov ("Net-Zero Industry Act"), og grønne maritime løsninger står helt sentrale. Verden ønsker mer gods- og persontransport over på sjø og mer nullutslippsløsninger. Det betyr at store deler av verdensflåten enten må fornyes eller ombygges til mer miljøvennlige fremdriftssystemer.

Her har Norge en unik mulighet til å lede an i utviklingen av nye maritime løsninger og den grønne omstillingen. Vi er langt fremme i utvikling av nullutslippsferjer og hurtigbåter, avanserte offshore-ship, autonome fartøy, for å nevne noe. Skal vi lykkes med denne utviklingen og nå de strenge nasjonale- og internasjonale klimamålene som er satt for næringen, haster det med at det blir tatt politiske beslutninger som sikrer gode insentiver for næringen til omstilling. Gjennom et godt samarbeid mellom og på tvers av næring, industri, akademia, virkemiddelapparatet og myndigheter, og med de riktige næringspolitiske tiltak, er det mulig å lykkes.

Med dette som bakteppe som utgangspunkt har NHO og Norsk Industri, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, arrangert regionale innspillsmøter med maritime bedrifter rundt om i landet, henholdsvis i Harstad, Bodø, Ålesund, Haugesund, Harstad og Horten. Gjennom disse møtene har vi fått viktige signaler på hva næringen opplever som de største utfordringene og mest nødvendige tiltak for å sikre økt konkurransekraft og grønn omstilling.

Les mer om som vil gi norske myndigheter et innblikk i hvilke grep som det er viktig å ta for å sikre og styrke næringen fremover.  Ikke minst i forbindelse med det pågående arbeidet med klimapartnerskapet for innenriks skipsfart og fiske.

Les hele rapporten her