Grønne investeringer

Grønne investeringer

Foto: Baard Fiksdal.

Grønn økonomisk vekst krever betydelige investeringer i klima- og miljøomstilling, ifølge både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået IEA. De understreker at behovet for omstilling for å nå klima- og miljømålene nødvendiggjør langt større investeringer enn dagens nivå.

NHO gjør årlige kartlegginger av medlemsbedriftenes investeringer innen følgende kategorier:  

 1.  Reduksjon av klimagassutslipp
  Tiltak som reduserer utslipp på installasjonen eller i en bedrift. Omfatter for eksempel: investeringer i bytte til el-transport (biler, lastebiler), bytte av energibærer, for eksempel fra gass til strøm, samt reduksjon av prosess-utslipp i industrien.
   
 2. Produksjon av fornybar/lavkarbon energi
  Produksjon av lavkarbon-energi er en forutsetning for å kunne oppnå klimamålene og bidrar til CO2-utslippsreduksjoner i andre sektorer. Produksjon av fornybar/lavkarbon energi vil omfatte blant annet investeringer i fornybar kraft, bioenergi, energi-produksjon med CCUS.
   
    
 3. Produksjon av lavkarbon-teknologi
  Teknologisk utvikling og nye løsninger er nødvendig for å kunne oppnå CO2-utslippsreduksjoner. Produksjon av lavkarbon-teknologi vil omfatte blant annet investeringer i batteri-produksjon eller andre deler av verdikjeden for batterier, lavkarbon hydrogenanlegg (både grønn og blå hydrogen), investeringer i lavutslipps-transport-midler, CCUS.

 4. Energieffektivisering
  Energieffektivisering er et vesentlig bidrag både til lavere karbonfotavtrykk hos de som effektiviserer, og for å kunne frigjøre elektrisitet til annet forbruk som skal elektrifiseres. Energieffektiviseringstiltak vil omfatte blant annet tradisjonelle ENØK-investeringer, som for eksempel nye digitale måle- og styringssystemer, varmepumper, solceller og vannbåren varme.

 5. Sirkulære verdikjeder eller andre miljøtiltak
  Sirkulære verdikjeder omfatter blant annet investeringer i ombruk, resirkuleringsanlegg, sidestrømmer, reduksjon av forurensning, investeringer i økt biodiversitet eller andre funksjoner for resirkulering, samt andre miljøtiltak.

Resultater fra medlemsundersøkelsen

I november 2022 og 2023 sendte NHO ut spørsmål om grønne investeringer som en del av NHOs medlemsundersøkelse. Bedriftene ble spurt om hvor stor andel av investeringer de gjør som er i kategoriene for grønne investeringer og hvilke barrierer de møter for å gjennomføre disse investeringene. I tillegg ble bedriftene bedt om å gi anslag for neste års investeringer (2024). 

Årets undersøkelse viser at bedrifter i alle næringer som er omfattet har en relativt høy andel grønne investeringer. Totalt rapporterer våre respondenter om 21 pst grønne investeringer i 2023, tilsvarende som for 2022. Vi har ikke klassifisert øvrige investeringer, så disse kan være miljønøytrale eller bidra positivt til bærekraft på andre måter. 

Tallene sier noe om andel av de individuelle bedriftenes investeringer. For større selskaper med høyt investeringsvolum kan grønne investeringer utgjøre en relativt liten andel, men likevel være et høyt beløp sammenlignet med andre rapporterte investeringer fra andre selskaper. Tallene sier dermed noe om hvordan andel grønne investeringer fordeler seg ut over på ulike typer bedrifter i ulike næringer.  

Fornybarsektoren skiller seg klart ut med ved at medlemmer i snitt har 79% av sine investeringer innenfor grønn kategori, en markant økning fra fjorårets 56%.


Hvor mye av investeringene er grønne investeringer?

Bedriftene ble også spurt om hvilken kategori av grønne investeringer de hadde hovedvekten av grønne investeringer i. ENØK skiller seg ut som det absolutt mest benyttede tiltaket innen grønne investeringer. Klimagassutslipp-reduserende tiltak kommer nest høyest. 

Det kan være flere årsaker til at ENØK kommer klart høyest ut. Høye energipriser gjør det mer lønnsomt å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. I tillegg kan dette være relativt små investeringer og mer aktuelle investeringer også i mindre bedrifter. Andre investeringer som krever teknologiutvikling, som lavkarbonteknologi, kan innebære større løft, noe som er mer aktuelt for større bedrifter, i tillegg til at det ikke er aktuelt for alle, slik ENØK er. Selv om få respondenter oppgir at de har investeringer i lavkarbonteknologi, kan disse fortsatt utgjøre store investeringsbeløp for de prosjektene som gjennomføres.


Hvor er hovedvekten av grønne investeringer?

   

Vi ser at andelen grønne investeringer er høyest hos de bedriftene med flest ansatte, men forskjellene er ikke store. At de minste bedrifteen også rapporterer relativt lik andel grønne investeringer kan ha sammenheng med den høye hyppigheten av ENØK-tiltak.
 


Barrierer for klimavennlige investeringer

Ambisjonene om omstilling av næringslivet er klare, og at det er et stort investeringsbehov for å nå klimamålene og oppnå grønn næringsutvikling er tydelig. Selv om det allerede investeres i grønne løsninger, hvorfor er da ikke investeringsgraden høyere?   

Fra et bedriftsperspektiv kan det likevel være flere ulike ting som utgjør barrierer for grønne investeringer. Våre medlemmer oppgir manglende betalingsvilje for grønne løsninger og mangel på offentlig investeringsstøtte som de viktigste barrierene for grønne investeringer.

Rapporten fra 2022 kan du lese her