Foto:

Klimakur 2030: Bedriftene er avgjørende

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Vannkraft

Økt tilgang til og økt bruk av elektrisitet er blant våre viktigste klimatiltak. (Illustrasjonsfoto). Foto:

- Når vi nå skal gjenreise norsk økonomi og næringsvirksomhet etter koronakrisen, må vi fremme bærekraftige løsninger forenlig med klimamålene for 2030 og 2050. Klimatiltakene må berede grunnen for morgendagens arbeidsplasser og velferd, sier NHO-direktør Mari Sundli Tveit.

Klimakur 2030 presenterer 63 ulike tiltak innenfor flere sektorer som til sammen kan bidra til at Norge når sitt mål om 50 prosent kutt i CO2-utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, som i hovedsak omfatter transport, landbruk, oppvarming i bygg og avfall.

Skal vi innfri klimaambisjonene for 2030, må en tiltakspakke på nivå med forslaget fra Klimakur 2030 gjennomføres, ifølge NHO. Hvis noen tiltak er urealistiske, må de suppleres med andre for å nå klimamålene.

NHOs høringssvar til Klimakur 2030 understreker at bedriftene er helt sentrale i arbeidet med å nå de klimaambisjonene som er satt og at de er beredt til å gjøre sitt bidrag for å realisere dem.

- Etter at engasjementet for å løse klimautfordringene nådde nye høyder i fjor, er nå mye snudd på hodet i år, som følge av koronaviruset, sier direktør i NHO, Mari Sundli Tveit.

- Usikkerhet og bekymringer for fremtiden preger en historisk dramatisk situasjon for arbeids- og næringsliv. Det vil prege den økonomiske situasjonen og bedriftenes hverdag i en god stund fremover.

- En viktig vekststrategi ut av krisen må fremme bærekraftige løsninger forenlig med klimamålene for 2030 og 2050. Klimatiltakene må berede grunnen for morgendagens arbeidsplasser og velferd.

Høringssvaret tar for seg flere forutsetninger som blir avgjørende for å sikre god klimaomstilling:

 • Helhetlig klimapolitikk
 • Kostnads- og styringseffektiv klimapolitikk 
 • Næringsutvikling må stå sentralt 
 • Et sømløst virkemiddelapparat 
 • Nye verdikjeder bygget på sirkulærøkonomiske prinsipper 
 • Økt søkelys på gjennomførbarhet og skalering 

- Det er avgjørende at klimaomstillingen kombinerer tempo og forutsigbarhet, sier NHO-direktøren.

I høringssvaret peker NHO på at Klimakur 2030 viser et stort gap mellom de fremskrivningene regjeringen har på utslipp (referansebanen) og de utslippskuttene som må til for at 2030-målene skal innfris.

NHO peker på økt tilgang til og økt bruk av elektrisitet, samt CCS, som våre viktigste klimatiltak, og hvor vi er godt posisjonert. Også energieffektivisering og biobaserte løsninger trekkes frem. 

Fem sentrale sektorovergripende virkemidler trekkes frem:

 • Karbonfangst og lagring (CCS) 
 • Virkemidler for grønn næringstransport (inkl. CO2-fond)
 • Sirkulære verdikjeder 
 • Grønne anskaffelser  
 • Elektrisitetsbehov og forsyningssikkerhet  

Klimakur 2030 angir kostnadsintervaller for de ulike tiltakene. NHO understreker at disse ikke er basert på bedriftsøkonomiske kost-nytte-vurderinger, og slik sett gis ikke hele bildet om hva som skal til for å realisere tiltakene. Mange av tiltakene i Klimakur 2030 vil også basere seg på forsert teknologiutvikling internasjonalt og vesentlige forbruksendringer, hvor noen har krevende implikasjoner.