Klimamøtet i Sharm el-Sheik

Publisert

Oversikt over gamlebyen i Sharm el. Sheik.

Fra 6. til 18. november møtes medlemslandene i FNs klimakonvensjon til klimaforhandlinger i Sharm el Sheikh, Egypt. Her fra gamlebyen. Foto: Getty Images

Når verden møtes for 27. gang, denne gangen i Sharm el-Sheik, for å drøfte hvordan vi skal begrense den globale oppvarmingen, er spørsmålet om det er sprekker i laget siden forrige møte, i Glasgow. COP27 skal fortsatt handle om utslippsforpliktelser, om hvordan og hvem som skal betale, ikke om Ukraina eller om Taiwan.

Vi kjenner godt til fra det norske trepartssamarbeidet at tillitt mellom partene er avgjørende. Hvis det ikke er tillit mellom partene blir det sjelden enighet. Jo flere parter og jo flere tema jo mer komplekst og jo vanskeligere blir det å komme til enighet. Derfor er nettopp det å skape tillit en av de viktigste pilarene for å komme videre i forhandlingene.

Viktigst i klimaforhandlingene er at de lovte 100 mrd dollar i årlige overføringer fra de rike til de fattige landene kommer på plass. De skulle vært klare i 2020, men fremdeles mangler 17 mrd. Det er ikke tillitsvekkende. At det etter mange års press særlig fra utsatte øy-stater, er åpnet for samtaler om tap og skade, kan skape mer tillitt men gjøre forhandlingene mer komplekse. Et eksempel er hvordan en skal skille mellom klimaskade som skyldes utslipp i et land og naturskade i et annet fra befolkningspress (vi bli 8 mrd mennesker under COP27).  

En annen viktig pilar for håp om å innfri klimaambisjonene er handel med utslipp og opptak. Dette har alltid vært det viktigste punktet for næringslivet og en tok et langt skritt i riktig retning i Glasgow. Parisavtalens målsetning kan innfris langt mer kostnadseffektivt – til halve prisen – hvis markedsdynamikken får lov til å utfolde seg.

NHO og nordiske søsterorganisasjoners oppfordring til partene i klimaforhandlingene (pdf)

Sammen med fem andre nordiske arbeidsgiverorganisasjoner har vi laget et dokument om hvilke forventninger vi har til klimaforhandlingene.