Norge bør ta en lederrolle på hydrogen

Publisert

Ole Erik Almlid, Peggy Hessen Følsvik og Terje Aasland

Ole Erik Almlid (NHO), Peggy Hessen Følsvik (LO) og Olje og energiminister Terje Aasland med Herøya industripark i bakgrunnen. Foto: NHO

NHO og LO tar til orde for en offensiv satsing på hydrogen i et felles forslag til en norsk hydrogenstrategi. Det vil kreve tøffe prioriteringer og store investeringer i starten, med store markedsmuligheter for bedriftene og betydelig klimaeffekt om få år.

Les hydrogenstrategien fra LO og NHO her.

- Vi anbefaler å gjøre dette fordi det kreves av oss for å kutte utslipp, og fordi Norge har de beste forutsetninger for å få det til, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Vi har samlet oss om en strategi som både vil kutte utslipp og skape jobber. Det vil være et stort marked for norsk hydrogenproduksjon og norske utstyrsleverandører, og Europa trenger norske løsninger, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

 Hydrogen er en energibærer som kan erstatte sluttbruk av fossil energi i sektorer som er vanskelig å elektrifisere, som industri, maritim næring og transport. Økt produksjon og bruk av fornybar og lavkarbon hydrogen kan både bidra til å nå klimamålene og skape grønne arbeidsplasser.

NHO og LO mener Norge bør ha som ambisjon:

  • å produsere og bruke minst 250 000 tonn fornybart og lavkarbon hydrogen i Norge i 2030
  • at norsk hydrogeneksport på 2030-tallet utgjør 10 prosent av EUs hydrogenetterspørsel, anslagsvis 2 mill. tonn hydrogen per år, tilsvarende 10 prosent av Norges naturgasseksport
  • at norske leverandører bør ha en markedsandel på inntil 5 prosent av det samlede globale markedet for hydrogenutstyr, og inntil 25 prosent av EUs interne etterspørsel av elektrolysører

For å lykkes mener LO og NHO et sterkt offentlig-privat samarbeid. Myndighetene bør:

  • stimulere etterspørselen gjennom anskaffelseskrav, CO2-avgift, støtteprogram med mer
  • raskt innføre konkurransebaserte ordninger med differansekontrakter (CfD) for hydrogen
  • utvikle kapitalvirkemidler som utløser investeringer i hydrogenbaserte løsninger
  • sikre nødvendig infrastruktur som hydrogenrør, CO2-lagring, eksportterminaler og fylleinfrastruktur
  • vurdere hvordan investeringer i elektrolysørproduksjon kan utløses i Norge

Konsekvensene av global oppvarming begynner å bli synlig i form av tørke og ekstremvær mange steder i verden. Det haster med tiltak for å kutte utslipp og begrense oppvarmingen i tråd med klimamålene.

-Vi har verdens beste fagarbeidere og leverandørindustri. Vi må tenke stort, vi må komme raskt i gang og vi må gjøre det som er mest effektivt. Men investeringene som trengs er ikke gratis. Det er behov for støtte i en tidlig fase, sier LO-lederen.

- Norge har gode forutsetninger og kan bidra til utvikling av et internasjonalt hydrogenmarked gjennom produksjon av fornybar og lavkarbon hydrogen, løsninger for bruk, og leveranser av hydrogenutstyr. Hydrogen kan samtidig gi tusenvis av høyproduktive arbeidsplasser i Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid

LO og NHO har sammen med en rekke bedrifter og organisasjoner fra ulike deler av hydrogen-verdikjeden, laget et felles forslag til en norsk hydrogenstrategi.