Norge må øke innsatsen for grønn energiomstilling

Publisert

NHOs nye rapport viser at selv om tempoet er høyt for grønn omstilling i Norge, er det høyere i våre konkurrentland. Til tross for forbedringer i virkemiddelinnsatsen de siste årene, legger likevel ikke norske rammevilkår til rette for industriell utvikling i den skala som er nødvendig. Norge ligger i dag bak når det gjelder innretting av rammebetingelser, både finansielle og ikke-finansielle, og delvis også innenfor utvikling av kompetanse. Myndighetene må derfor legge til rette for å akselerere den norske utviklingen.

I arbeidet Grønne elektriske verdikjeder fra 2020 identifiserte NHO i samarbeid med en rekke industriaktører seks grønne elektriske verdikjeder med store markedsmuligheter og særlig norsk potensial: Havvind, batterier, grønt hydrogen, kraftsystemer og smart lading vei, maritim sektor og globale fornybaraktører. I tillegg finnes store norske muligheter innen karbonfangst og -lagring og blått hydrogen.

NHO har nå sammenlignet status for disse sju verdikjedene i Norge mot relevante land i Europa. NHO har sett på Norges absolutte og relative posisjon, trenden i utviklingen, og hva som nå kreves for å holde følge med ledende aktører, utnytte mulighetene og skalere opp den industrielle satsingen. Vår analyse viser at selv om tempoet er høyt i Norge, er det høyere i våre konkurrentland. Til tross for forbedringer i virkemiddelinnsatsen de siste årene, legger likevel ikke norske rammevilkår til rette for industriell utvikling i den skala som er nødvendig. Det betyr at vi raskt kan miste etablerte posisjoner på flere områder og at det haster mer enn før for norsk industribygging. Norske politikere må nå ta flere aktive grep for at norske industribedrifter kan ta og holde posisjoner i den globale konkurransen.

Vår analyse tydeliggjør særlig fem tiltak som norske myndigheter bør gjennomføre, og som gjelder i større eller mindre grad for alle verdikjedene:

  1. konkretisere strategi og ambisjoner med tydelig tidsplan for de ulike verdikjedene
  2. føre en aktiv europapolitikk og sikre like rammevilkår med andre europeiske land
  3. øke omfanget av statlig finansiell støtte (risikoavlastning)
  4. øke tempoet i offentlige prosesser og behandlinger
  5. legge til rette for å tiltrekke og bygge opp nødvendig kompetanse.

Denne statusoppdateringen har vært gjennomført med analysebistand fra McKinsey & Company og bygger blant annet på samtaler med mer enn 40 industriaktører, i tillegg til nasjonale og internasjonale publikasjoner. Arbeidet har gått mest i dybden på batterier, havvind og hydrogen.

Se lenke til notat og rapport.