NHO-rapporten om biobaserte næringer godt mottatt i Arendal

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Dagens lansering av rapporten "Verdiskaping i biobaserte næringer" i Arendal, ble godt mottatt både av fagfolk og politikere. Gjennom denne rapporten vil NHO vise hvordan vi kan utløse bærekraftige, industrielle satsinger gjennom en sterkere satsing på det biobaserte potensialet som vi har i Norge.

For ett år siden lanserte NHO et veikart for fremtidens næringsliv. Der pekte vi på grønn omstilling som ett av vekstområdene med størst potensial for jobb- og verdiskaping de kommende tiårene. Sentralt her står mulighetene innen biobaserte verdikjeder – både til havs og på land. Disse spiller en sentral rolle i det grønne skiftet og representerer miljømessig bærekraft i praksis.

Dette var noe av bakteppet da NHO, sammen med Sjømat Norge, Norsk Industri, NHO Mat og Drikke og Treindustrien gikk i gang med utarbeidingen av bio-rapporten. I arbeidet har det også vært mange og gode dialoger med over 100 små og store bedrifter, nettopp for å forankre våre standpunkter.

Politikerne positive til bio-satsing

Lanseringen i Arendal i dag tidlig ble ledsaget av en god politisk debatt med Ruth Grung (A), Arild Hermstad (MDG), Solveig Schytz (V), Geir Pollestad (Sp), Trine Danielsen (H), statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet; samt bedriftsinnspill fra Erland Løkken i Bergene Holm og Matts Johansen i Aker Biomarine.

Debatten bar bud om at de biobaserte næringene vil bli satset på fremover, og at partiene ser betydningen av disse næringene. Og selv om virkemidlene kan være noe ulike, kom det til syne en relativt stor enighet om hvor vi skal.

Blå og grønne verdikjeder

Det biobaserte næringslivet bidrar allerede i dag med vesentlig sysselsetting og verdiskaping. Og Norge er godt posisjonert og har mange fortrinn for å skape bærekraftig vekst med økt sysselsetting og eksport på mange områder. Ifølge Sintef kan biobasert næringsliv gi oss 90 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050 – mange vil være i distriktene.

- Mulighetene ligger i å videreutvikle dagens blå og grønne verdikjeder, bl.a. økt produksjon og høsting av mat fra havet, økt uttak av trevirke, samt industriell utvikling av bioteknologisk fremstilte medisiner. Men mulighetene ligger også i nye, tverrgående verdikjeder som bl.a. omdanning av biomasse til biodrivstoff og utvikling av robotbasert produksjonsteknologi, fortalte avdelingsdirektør for politikk og samfunnskontakt i NHO, Per Øyvind Langeland, under lanseringen.

Norge bør ta ledertrøya

Langeland fortalte også at rapporten sier en del om hvilke utfordringer vi står over for i Norge dersom vi skal kunne ta en lederposisjon innen biobasert innovasjon og verdiskaping.

- Vi har en utfordring her i dag. Vi mener Norge bør ta på seg ledertrøya og utvikle et internasjonalt, konkurransedyktig næringsliv som tar viktige posisjoner i den fremvoksende bioøkonomien. Da bør vi bli enige om konkrete ambisjoner for de industrielle satsingene frem mot 2030 innenfor både blå, grønne og blågrønne verdikjeder. Det handler både om å videreutvikle det eksisterende næringslivet og skape nye bedrifter, sa han.

Hva skal til for å lykkes?

Så er det store spørsmålet hva som skal til for å lykkes med denne satsingen? Her har bedriftene gitt innspill til sentrale suksesskriterier med tilhørende tiltak som blir avgjørende. De tre viktigste punktene her er:

  1. Bygge konkurransekraft og vertskapsattraktivitet
  2. Arealtilgang og bærekraftig arealforvaltning
  3. Skalering og kommersialisering av nye løsninger

Rapporten slå fast at Norge er godt posisjonert og har allerede tatt en ledende rolle på bærekraftig industriell produksjon av materialer, sjømat og produkter til et globalt marked. Ved å videreutvikle våre fortrinn og naturressurser, kan vi legge til rette for å skape enda større bærekraftig vekst og økt sysselsetting og eksport. Vi har et stort potensial både innenfor dyrking og høsting av ressursene, men også i å videreforedle og industrialisere ressursene til biobaserte produkter og løsninger.

Les hele rapporten her