EØS-utredningen: avtalen tjener Norge godt

Publisert

Foto: Guillaume Périgois.

EØS-avtalen er svært viktig for Norge og norsk næringsliv, konstaterer en ny offentlig utredning. Den viser også behovet for et kraftløft i Europapolitikk.

11.april la det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget frem sin utredning, som ser på erfaringer med EØS-avtalen de siste 10 årene. Utvalget bekrefter at samarbeidet med EU har gitt betydelige gevinster for Norge. Norges deltakelse i EUs indre marked for varer, tjenester, kapital og personer gjennom tretti år, har vært en forutsetning for et konkurransedyktig norsk næringsliv.

 – Det er positivt at EØS-utredningen peker så tydelig på verdien av EØS-avtalen. Den skaper forutsigbarhet og muligheter for norske bedrifter, noe som igjen sikrer arbeidsplasser og verdiskapning i bygd og by, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

30. april arrangerer NHO Indre markedskonferansen for å markere EØS-avtalens 30-årsjubileum.

Forholdet til EU blir viktigere

De siste ti årene har vært preget av krig, pandemi, geopolitiske spenninger, klimakrise, energiomstilling, digital transisjon og dyrtid. Gjennom denne turbulente tiden har EU blitt stadig viktigere, og EØS-avtalen enda mer avgjørende, for Norge og norsk næringsliv. 

Likevel passer ikke avtalen alltid når EU tenker nytt og jobber på tvers. En del initiativer faller helt utenfor EØS-avtalen, f.eks. helse, forsvar og sikkerhet. Andre deler av lovgivningen havner i en gråsone - delvis innenfor og delvis utenfor. 

– Utredningen viser hvordan utviklingstrekkene de siste årene har økt prisen for norsk utenforskap. Derfor er det kritisk å sikre et tettest mulig samarbeid med EU, også på områder som ikke er dekket av EØS. I tillegg må norske myndigheter forsterke sitt Europaarbeid, sier Almlid.

EØS-arbeidet må forsterkes

Over tid har det bygget seg opp et betydelig etterslep av EU-regelverk som ikke enda har blitt implementert i Norge. Sen innlemmelse svekker norske bedrifters konkurransekraft i møte med konkurranse fra europeiske bedrifter, samtidig som det skaper en rekke praktiske utfordringer.

NHO støtter utvalgets vurdering om at norske myndigheter må jobbe enda mer systematisk med forvaltningen av EØS-avtalen og redusere det store etterslepet av lovgivning som ennå ikke er blitt en del av EØS-avtalen.

NHO er også opptatt at norske myndigheter, i samråd med andre norske aktører, er tidlig på og påvirker prosessene i EU for å sikre at norske interesser blir kjent og hørt av EU.

 

I dag jobber NHO systematisk med å fremme norsk næringsliv i EU gjennom vårt Brusselkontor.

Se tall på støtten til EØS-avtalen

Se hele utredningen på regjeringens side