Næringsfremme og bistand må kobles tettere

Publisert

Mann i åker

Foto: NHO

Næringsutvikling må løftes og gjøres til en hovedprioritering i bistandspolitikken anbefaler Næringslivets pådriverforum.

I den nye rapporten Partnerskap med næringslivet for utvikling har Næringslivets pådriverforum anbefalt mer og bedre risikoavlastning, regelbasert handel, bedre samspill og bruk av utviklingsbankene og godt styresett.

Bistandsbudsjettene har økt betydelig de siste årene, har en stadig mindre del av budsjettet gått til styrking av verdiskaping i næringslivet. Det er derfor behov for en omprioritering og nyorientering.

Næringslivets pådriverforum er NHOs medlemstilbud for økt næringsutvikling i fremvoksende markeder. Forumet møter utviklingsministeren to ganger i året for å gi råd og innspill om hvordan næringslivet bedre kan bidra til at utviklingslandene oppnår bærekraftsmålene, herunder hvordan norsk bistand kan legge til rette for private investeringer, jobbskaping og at næringslivet bidrar til fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

NHO og forumets medlemmer gir jevnlige innspill til myndighetenes utviklingspolitikk.

Pådriverforumets leder konsernsjef Terje Pilskog understreket under overleveringen av det skriftelige innspillet viktigheten av forutsigbarhet i rammebetingelsesne og at det fortsetter å satses på kapasitetsbygging lokalt. Dette kan blant annet gjøres med økt fokus på fag- og yrkesopplæring. Det må også satses mer på handelsavtaler med de landene hvor norsk næringsliv er tilstede.

Yaras leder for myndighetskontakt, Dag Ekelberg sa under presentasjonen av dokumentet at det ikke er noen motsetning mellom næringsfremme – som handler om å mobilisere og posisjonere norske selskaper i utlandet – og næringsutvikling, som handler om å legge bedre til rette for privat sektor i et gitt land. Vi må ikke velge det ene eller andre, vi trenger begge deler.

Ønsker du å vite mer kan du lese mer her