NHOs pådriverforum lanserer anbefalinger for utviklingssamarbeid

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

Utvikling

BRIGHT Products er et norsk selskap som revolusjonerte markedet for solcelleprodukter med lanseringen av SunBell i 2013.

Pandemien nødvendiggjør nytenkning i bistandspolitikken. Det er behov for en kraftsatsing for å etablere strategiske partnerskap med norske bedrifter. Næringslivsordningene må styrkes og Norge må ta en lederrolle i utviklingslandenes grønne skifte. NHO kommer med nytt innspill til politikerne.

Pandemien har ført til økonomisk krise verden over. Vi ser økonomisk tilbakegang, økende absolutt fattigdom og økt arbeidsledighet. For første gang på over 20 år økte andelen fattige i verden i 2020, og verdensbanken frykter at økningen vil fortsette i 2021. Fattigdomskrisen skyldes i stor grad at folk har mistet tilgang til inntekt som følge av nedstenging i sine lokalsamfunn for å stoppe spredningen av COVID-19 viruset.

Næringslivets rolle vil bli viktigere enn noen gang i arbeidet med å komme seg ut av krisen. Norske bedrifter spiller en viktig rolle. Bedriftene kan bidra med kapital, teknologi, kompetanse og innovasjonsevne for å løse utfordringene i utviklingsland. Norske selskaper kan bidra til å skape nye og anstendige jobber og med å øke lokale skatteinntekter. Grønn omstilling åpner opp for nye muligheter og forretningsmodeller – både for utviklingsland og bedrifter.

Pandemien gjør at det må tenkes nytt i norsk utviklingspolitikk. Næringsutvikling må løftes og gjøres til en hovedprioritering. Det må gjøres mer for å stimulere norske bedrifter til å engasjere seg i utviklingsland. Dessverre har utviklingen gått i feil retning. Selv om bistandsbudsjettene har økt betydelig de siste årene, har en stadig mindre del av budsjettet gått til satsing på næringslivet. Det er derfor behov for en omprioritering og nyorientering.

"Partnerskap med næringslivet i utviklingssamarbeidet" foreslår en styrking på tre områder: 1) tiltak som reduserer risiko, 2) partnerskap og 3) satsing på fornybar energi.

  1. De største barrierene for at bedriftene skal engasjere seg mer er risiko og uforutsigbarhet. Derfor må norsk utviklingspolitikk i større grad bidra til å redusere risikoen ved å engasjere seg i fattige land. Det må jobbes mer systematisk med rammebetingelser, godt styresett og bekjemping av korrupsjon, bedre garantiordninger, næringslivsordninger og handels- og investeringsavtaler.
  2. Det må satses mer på partnerskap mellom næringslivet og myndighetene. Ordningen med strategisk partnerskap må styrkes og videreutvikles. Det må på plass bedre dialogverktøy og  samordning virkemiddelaktørene seg imellom og overfor bedriftene. Team Norway og næringslivssatsingen til uteapparatet til utenriksdepartementet og Innovasjon Norge må styrkes.
  3. Det er behov for en storsatsing på fornybar energi. Norsk næringsliv ligger langt fremme i energiomstillingen, og har teknologi og kompetanse som gjør oss ledende på fornybar energi. Norge bør ta en lederrolle i det grønne skiftet i utviklingsland og styrke bedriftenes muligheter til å delta

Næringslivets Hovedorganisasjon etablerte i 2020 Næringslivets pådriverforum for økt næringsutvikling i utviklingsland. Forumet er ledet av konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara med deltagelse av internasjonalt orienterte bedrifter.

Anbefalingene er et innspill til myndighetens utviklingspolitikk om hvordan næringslivet bedre kan bidra til at utviklingslandene oppnår bærekraftsmålene, herunder hvordan norsk bistand kan legge til rette for private investeringer, jobbskaping og at næringslivet bidrar til fattigdomsreduksjon i utviklingsland. Næringslivet bidrar gjerne i arbeidet. Bedriftene er en del av løsningen.

Les mer

Partnerskap med næringslivet - Anbefalinger fra NHOs pådriverforum

Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling - opptak og program