Store norske eksportmuligheter for maritime grønne løsninger

Publisert

Kjetting. Struktur/tekstur bilder. Natur, miljø, omgivelser, overflater, bakgrunn

Nasjonalt eksportråd peker i sin anbefaling på en rekke tiltak for å styrke næringen, der spesielt verftene spiller en sentral rolle for innovasjon og utvikling i hele den maritime verdikjeden.

Nasjonalt eksportråd mener det er realistisk å sette et eksportmål for maritim satsing på 128 mrd. NOK i eksportinntekter innen 2030 for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene basert på analyser som er gjennomført. Dette representerer en økning på ca. 50 prosent, opp fra en eksport på 85 mrd. NOK i 2021.

På oppdrag for næringsminister Jan Christian Vestre og i tett samarbeid med industrien selv, har Nasjonalt eksportråd utarbeidet et forslag til nasjonal eksportsatsing for maritim næring.

Det er forventet store investeringer for et grønt maritimt skifte i alle de store økonomiene; EU, USA, Kina eller Japan, samt store skipsbyggernasjoner som Singapore og Korea. Dette representerer store muligheter for norske maritime grønne løsninger. Norge er en sterk maritim nasjon, som det kan bygges videre på for å nå eksportmålene.

Nasjonalt eksportråd peker i sin anbefaling på en rekke tiltak for å styrke næringen, der spesielt verftene spiller en sentral rolle for innovasjon og utvikling i hele den maritime verdikjeden.

Videre blir det pekt på betydningen av økt maritim spisskompetanse ute mot kundene i viktige markeder. En slik styrking vil være spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter, som ikke har evne eller midler til å benytte lokale agenter eller rådgivere. I dag står generelt små og mellomstore bedrifter i Norge for en mindre andel av eksporten.

Nasjonalt eksportråd foreslår en satsing på følgende segmenter og markeder:

  • Utvalgte maritime segmenter i Singapore/ Sørøst-Asia
  • Havvindfartøy (utstyr, design- og tjenesteleveranser) i Nordsjølandene og Singapore/ Sørøst-Asia
  • Cruiseskip (utstyr, design- og tjenesteleveranser) i Miami/ Fort Lauderdale
  • Nærskipsfart med lav- og nullutslipp (hele verdikjeden fra rederier, verft, til batteri, lading, bunkring av energi og annen havne-infrastruktur) i Europa.

Forslaget til eksportsatsing er utarbeidet i tett dialog med mange aktører i den maritime verdikjeden. I løpet av prosessen er det gjennomført dialogmøter, spørreundersøkelser og workshoper med bedrifter, næringsklynger, virkemiddelapparatet, akademia og partene i arbeidslivet. En styringskomite med bedriftsledere har gitt nyttige føringer for arbeidet og flere arbeidsgrupper har bidratt.

- Dette har vært en omfattende prosess med stort engasjement, og jeg ønsker å takke alle som har bidratt i dette viktige arbeidet, uttaler Arvid Moss, leder av Nasjonalt eksportråd.

– Nå er det viktig med godt samarbeid videre og at vi raskt kommer i gang med gjennomføringen av eksportsatsingen, avslutter Moss.

Nasjonalt eksportråd oversendte 28. februar 2023 forslaget til Nærings- og fiskeridepartementet, som behandler forslaget og vil foreta den endelige beslutningen om satsingens innhold.

Anbefalingen "Mer og grønnere maritim eksport – forslag til nasjonal eksportsatsing" kan i sin helhet leses her