NHO-rapport: Rødt lys for utviklingen i privat sektor, klimagassutslipp og kompetansetilgang

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid

Foto: NHO.

NHOs veikart for fremtidens næringsliv, Neste trekk, ble lansert i august 2020. 500 dager senere gjør vi opp status. Hovedbildet er at Norge har greid seg godt sammenlignet med andre land, men NHO setter røde lys ved jobbskapingen i privat sektor, reduksjonen av klimagassutslipp og kompetansetilgangen.

Siden NHOs Veikart ble lansert i august 2020, har restriksjoner og nedstengning holdt tilbake aktiviteten i privat sektor. Dermed har det ikke blitt skapt nok nye jobber i privat sektor.

I tillegg er NHO bekymret for om farten i det grønne skiftet er stor nok i Norge.

- Norge må fremover lykkes med to ting; å skape flere produktive jobber og å kutte utslipp. Det er avgjørende for å bevare et bærekraftig samfunn. 500 dager etter at vi lanserte Veikartet for fremtidens næringsliv, blinker det noen røde lys. Statusrapporten er et varsko om at utviklingen går i feil retning for jobbskaping i privat sektor og for klimagassutslipp. Også for kompetansetilgang er det rødt lys, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

 • Jobber i det private næringsliv. For å realisere ambisjonene vi satte sommeren 2020, anslo NHO et behov for netto 250 000 nye jobber frem mot 2030. Ved utgangen av 2021 forventer vi å ligge 88 000 under trendbanen for å nå dette målet. Pandemien har i særlig grad rammet det private næringsliv. Norges har i utgangspunktet en svært høy andel timeverk i offentlig forvaltning. Denne har økt ytterligere. Det skaper problemer, blant annet med tanke på finansiering av velferdsstaten.
 • Klimagassutslipp og det grønne skiftet. Til tross for nedgang i klimagassutslipp i 2020 og mange nye industrielle initiativer i det grønne skiftet, vil det være betydelige utfordringer med å nå klimamålene som er satt for 2030. Det internasjonale energibyrået IEA og FNs klimapanel peker på den store innsatsen som nå kreves for å nå internasjonale målsettinger. DNV-analysen “Energy Transition Norway 2021” viser at Norge er langt unna å nå egne klimamål, og at vi kun vil kutte klimagassutslippene med 24 prosent innen 2030, altså under halvparten av klimamålet.
 • Kompetanse. NHOs medlemmer rapporterer fortsatt om et stort kompetansebehov. Seks av ti medlemsbedrifter får ikke tak i ønsket kompetanse. Dette vil være spesielt krevende når vi skal bygge industrier i det grønne skiftet, og vi konkurrerer i et internasjonalt marked om de beste hodene.
Positivt hovedbilde

Hovedbildet for ambisjonene i Veikartet er likevel at Norge har greid seg godt sammenlignet med andre land. Norsk næringsliv har gått inn i helt nye forretningsområder, satset på nye teknologier og funnet nye markeder. Det er stor aktivitet og eksponering mot områder vi for kort tid siden kun beskrev som muligheter med stort potensial. Næringslivet står klart til å spille på lag for å utnytte potensialet.

- Bedrifter og arbeidstagere har vært med på en digital omstilling, og den er gått langt raskere enn vi kunne forestille oss. Det grønne skiftet har skutt fart, og norske bedrifter har satset der de har fortrinn og muligheter. Vi har mange eksempler på både nye og etablerte bedrifter som griper muligheten som energi- og klimaomstillingen gir. Det gjelder blant annet innen verdikjedene for hydrogen, batterier og havvind. Vi er omtrent der vi skal være for flere av målene, sier Almlid.

Statusrapport - NHOs Veikart for fremtidens næringsliv (pdf)  

NHOs veikart for fremtidens næringsliv - Neste trekk

Mer om status veikart

For de ti målene setter NHO tre røde lys, fire gule og tre grønne. NHOs veikart for fremtidens næringsliv, Neste trekk, ble lansert i august 2020. I veikartet presenterte NHO ti ambisjoner for 2030, fire mulighetsområder for jobb og verdiskaping, og ti trekk for en bærekraftig framtid. NHO har nå, 500 dager senere, gjort opp status for hvordan det har gått med tanke på ambisjonene og mulighetene og vurdert hvor myndigheter og næringsliv nå bør legge ned innsats, slik at vi sikrer riktig kurs fra 2022 og i det videre.

Grønt lys: Dette er positivt, det er ambisjoner hvor vi er i rute

 • Tross begrensninger er BNP per innbygger på plass over nivået før krisen.
 • Vi har fortsatt et høyt tillitsnivå, noe som er ekstra verdifullt i en krise
 • Handelsoverskuddet har økt

Gult lys: Dette er bekymringsfullt, her er det usikkerhet

 • Sysselsettingen er på riktig vei, men det er usikkert hvordan pandemien vil påvirke på lengre sikt.
 • Vi har en langt lavere andel sysselsatte enn ønskelig.
 • Skattetrykket går ikke ned som ønsket.
 • For organisasjonsgrad mangler vi nye tall.

Rødt lys: Våre hovedbekymringer, her er vi bak skjema

 • Jobber i det private næringsliv: Pandemien har i særlig grad rammet det private næringsliv. Norges har i utgangspunktet en svært høy andel timeverk i offentlig forvaltning. Denne har økt ytterligere. Dette skaper problemer, blant annet med tanke på finansiering av velferdsstaten. Norsk økonomi møter stadig de samme utfordringene, med en aldrende befolkning, press på offentlige finanser og behov for nye eksportnæringer ettersom olje- og gassproduksjon fases ut.
 • Klimagassutslipp og det grønne skiftet: Til tross for nedgang i klimagassutslipp i 2020 og mange nye industrielle initiativer i det grønne skiftet, vil det være betydelige utfordringer med å nå klimamålene som er satt i 2030. Det internasjonale energibyrået, IEA og FNs klimapanel peker på den store innsatsen som nå kreves for å nå internasjonale målsettinger. DNV-analysen “Energy Transition Norway 2021” viser at Norge er langt unna å nå egne klimamål og at vi kun vil kutte klimagassutslippene med 24 prosent innen 2030, altså under halvparten av klimamålet.
 • Kompetanse: NHOs medlemmer rapporterer fortsatt om et stort kompetansebehov og seks av ti medlemsbedrifter får ikke tak i ønsket kompetanse. Dette vil være spesielt aktuelt når vi skal bygge industrier i det grønne skiftet, og vi konkurrerer i et internasjonalt marked om de beste hodene.
Veien videre

Basert på gjennomgangen og tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter peker NHO på følgende prioriterte områder i vårt videre arbeid:

 • Utvikle grønn konkurransekraft og kutte utslipp.
 • Gjøre norsk næringsliv teknologiledende i et digitalisert samfunn.
 • Øke eksporten og styrke internasjonalt samarbeid.
 • Skape et mer bærekraftig og vekstfremmende arbeidsliv.
 • Øke tilgangen på kompetent arbeidskraft for næringslivet.
 • Styrke privates rolle som leverandør til det offentlige.

- Vi må henge i om vi skal henge med. Medlemmene våre peker på politikkområdene NHO skal prioritere. Veikartet viser hvordan bedrifter og myndigheter kan gripe mulighetene og omstille seg slik at Norge i 2030 er et godt samfunn å leve og drive virksomhet i, avslutter Almlid.