Privat avtalefestet pensjon (AFP)

AFP-ordningen var et sentralt tema under lønnsoppgjøret i 2018. Her er riksmekler Nils Dalseide sammen med NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Scanpix.

NHO og LO ble i lønnsoppgjøret 2018 enige om å utrede rammene for en ny AFP-modell. Målet er blant annet at en ny ordning skal være mer rettferdig og forutsigbar for både ansatte og bedrifter.

AFP er i dag en pensjon som kommer i tillegg til ordinær tjenestepensjon og alderspensjon gitt at man fyller de ulike kvalifikasjonskravene

Tidligere var AFP en tidligpensjon som ble utbetalt fra tidligst 62 år til 67 år, og avkortet mot evt. videre arbeidsinntekt. Fra 2011, som en del av pensjonsreformen, ble AFP gjort om til en livsvarig ytelse.  

AFP ble lagt om for å støtte opp under pensjonsreformen - det skulle lønne seg mer å stå lenger i jobb. Omleggingen har hatt god effekt og vi ser at de som er innenfor AFP-området i privat sektor i snitt jobber to år lenger. 

Men dagens ordning har også svakheter som vi ønsker å rette på: 

  1. Kriteriene for å få AFP er rigide, det er en "alt eller ingen ting-ordning". Fyller du ikke alle krav, mister du alt.  

  1. Dagens AFP-ordning er ikke bærekraftig. Den var underfondert med 13 milliarder kroner allerede i 2016 – og underskuddet øker med mellom 1,5 og 2 milliarder hvert år fremover.   

  1. AFP-ordningen treffer skjevt for våre medlemsbedrifter: I for eksempel industrien jobber mange ansatte frem til AFP-alder, og har god nytte av ordningen. I servicesektoren er det motsatt – de har mange ansatte, men svært få som blir lenge nok i bedriften til å kvalifisere for AFP. Det betyr at bedriften betaler mye penger til en ordning bedriftens ansatte ikke får noen glede av. 

  1. AFP kan være et hinder for mobilitet: Det å bytte jobb mot slutten av karrieren, hvis du kan miste rundt en million kroner i pensjon ved å gå til en bedrift som ikke har AFP, vil naturlig nok ikke stimulere til mobilitet. 

Les også: Dette er målene for en ny AFP-modell

Hvem betaler for AFP? 

AFP-ordningen finansieres av bedriftene med to tredeler, og staten med en tredel. Alle medlemmer av NHO med tariffavtale med AFP-bilag er med i AFP-ordningen. 

Hvor mange får AFP? 

Ved utgangen av 2016 var det 57.800 mottakere av privat AFP. 

 

For å fange opp viktig informasjon om AFP og sluttvederlagsordningen, kan du melde deg på de elektroniske nyhetsbrevene fra Fellesordningen. 

Hva er sluttvederlagsordningen? Les mer her.