Status i AFP-prosessen

Nyhet

Publisert

Nina Melsom, NHO

Nina Melsom, NHO Foto: Moment studio

NHO og LO ble i tariffoppgjøret i 2018 enige om å se på mulighetene for en mer robust og forutsigbar AFP-ordning. Et viktig punkt var at ytelsen skulle kobles tettere opp mot antall år man har jobbet i en AFP-bedrift.

- Vi har siden den gang jobbet sammen med Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet og SSB om en utredning. Dette arbeidet har tatt mer tid enn vi alle hadde forutsett, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

Under sin tale til Fellesforbundets landsmøte nevnte LO-leder Hans Christian Gabrielsen status i AFP-arbeidet. Han sa at partenes felles mål om hvordan en ny AFP kan se ut, fremgår av protokollen fra oppgjøret i fjor og at man utredet viktige deler gjennom det felles arbeidet mellom partene. Han understreket også at ingen ting er klart før alt er klart.

- Gjennom arbeidet med utredningen har vi laget noen modellskisser som vi kan ta utgangspunkt i forbindelse med de drøftingene vi nå skal i gang med. Om vi lykkes med å komme frem til en omforent modell, vil tiden vise, sier Melsom.

Hun sier at utredningen viser at det er mulig å utarbeide en ny og mer robust modell, men at det er under visse forutsetninger: -For det første må det tas noen grunnleggende valg om beregningsmodell, overgangsløsninger og vilkår for kvalifisering. For det andre vet vi at med utgangspunkt i forutsetningene fra enigheten i 2018 at omleggingen vil føre til at mange flere får AFP. Det er det ikke midler til. Vi har ikke fullmakt fra våre medlemmer til å gjøre kaken større. En eventuell omlegging og omfordeling må i tilfelle gjøres innenfor dagens kostnadsramme, sier hun.

-Pensjonsspørsmål er komplekse og kompliserte. Eventuelle endringer vil kunne få fremtidige store konsekvenser både for bedrifter og ansatte. Nå trenger vi tid til å snakke med våre bedrifter og presentere det vi har kommet frem til i utredningen så langt. Når det er gjort, må vi komme tilbake til den videre prosessen. Vi er selvsagt kontinuerlig i dialog med LO om disse spørsmålene, sier Nina Melsom.