Forskrifter til lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift

NHO viser til høringsbrev 11. mars 2022 med forslag til forskrift til lov om inn- utførsel av varer (vareførselsforskriften) og forskrift til lov om tollavgift (tollavgiftsforskriften).

NHO viser til høringsuttalelsene fra NHO Logistikk og Transport og Norsk Olje og Gass og slutter oss til innspillene derfra. NHO vil i tillegg trekke frem enkelte problemstillinger. Den første er forskriftsfestingen av kravet til attest for utførsel i forslaget til vareførselsforskrift § 5-9-2 tredje ledd. NHO har fått tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter om at praktiseringen av dette vilkåret i dag er tungvint og skaper problemer. At en vare er tatt ut av landet kan dokumenteres på flere måter i dag, bl.a. ved fraktdokumenter. En mer fleksibel bestemmelse om dokumentasjon for utførsel vil gjøre det enklere for bedriftene å oppfylle kravene i regelverket, samtidig som kontrollhensynene kan ivaretas ved at utførselen dokumenteres på en annen betryggende måte.

I høringsnotatet er det opplyst at direktekjøringsordningen skal utfases i dialog med næringslivet. Direktekjøringsordningen er en praktisk viktig ordning for flere bedrifter, og NHO mener at en utfasing kan være problematisk og bør revurderes. En utfasing kan gjøre vareførselen mer krevende i praksis, og det stiller større krav til tilgangen til Tolletaten, også utenom ordinære åpningstider. Forslaget om gebyr ved kontakt med Tolletaten utenfor åpningstiden i forslaget til vareførselsforskriften § 7-9-1 er i strid med dette hensynet.

Det er gitt en rekke bestemmelser for petroleumsvirksomhet som er tilpasset at virksomheten skjer på sokkelen uten tollområdet. Dette er viktig for sektoren, men bestemmelsene burde i større grad tilpasses at det også kommer til å skje andre typer virksomhet på sokkelen. Vindkraft, solenergi og utnyttelse av mineralforekomster er eksempler på sektorer som kan være i tilsvarende situasjoner som petroleumssektoren fremover. Regelverket burde ta høyde for ulike former for virksomhet på sokkelen og likebehandle dem.