Generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrenser

NHO viser til høringsbrev 8. april 2022 med forslag om innføring av generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene.

NHO er positive til at det innføres merverdiavgiftsplikt på alle kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Dagens regelverk innebærer at forbrukere kan kjøpe slike tjenester uten merverdiavgift fra utlandet, mens tilsvarende tjenester som leveres av bedrifter som er etablerte i Norge ikke blir avgiftsbelagte. Det gir utenlandske aktører en konkurransemessig fordel.

I høringsnotatet er opplyst at det er behov for en bred gjennomgang av merverdiavgiftsregelverket knyttet til tjenestehandel over landegrensene og at dette forslaget er et første trinn i en større gjennomgang. NHO mener at det er viktig at merverdiavgiftsregelverket ikke skaper vridninger mellom norske og utenlandske aktører. En mer globalisert og digitalisert økonomi krever et regelverk som er tilpasset det nye tjenestemarkedet og sørger for konkurransedyktige betingelser for norsk næringsliv.