Kjøps- og salgsmeldinger

NHO mener at omfanget av rapporteringsplikten, med de kostnadene den innebærer for aktørene, må vurderes opp mot fordelene som oppnås ved tiltaket.

NHO viser til høringsnotat 26. august 2021 med forslag til innføring av opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner.

Forslaget innebærer at næringsdrivende som ikke er merverdiavgiftspliktige også får rapporteringsplikt. De sender ikke inn skattemeldinger for merverdiavgift, og må forholde seg til et nytt regelverk og rapporteringskravene som følger av det. NHO mener at omfanget av de rapporteringspliktige bør vurderes, og om det blant annet bør innføres unntak for virksomheter som ikke leverer skattemeldinger for merverdiavgift.

NHO har ikke merknader til forslagene om at det bør innføres et unntak for lave driftsinntekter. NHO mener at unntaket bør settes til 500 000 kr. Det sørger for at de minste bedriftene ikke blir omfattet av ordningen og at de administrative kostnadene blir lavere.

Direktoratet har lagt opp til at rapporteringsplikten som hovedregel skal knyttes til skattleggingsperioden. NHO mener at best mulig samsvar mellom leveringen av skattemeldingen for merverdiavgift og kjøps- og salgsmeldingene vil være forenklende og senke de administrative kostnadene for bedriftene.

NHO mener at omfanget av rapporteringsplikten, med de kostnadene den innebærer for aktørene, må vurderes opp mot fordelene som oppnås ved tiltaket. Det utføres ikke skattegapsanalyser for merverdiavgift i Norge, og slike analyser er usikre. De som foretas i EU-landene kan gi noen indikasjoner på omfanget av merverdiavgiftssvindel, men det er til dels store forskjeller mellom tallene for de nordiske landene, som det er naturlig å sammenligne seg med. Innføring av kjøps- og salgsmeldinger er et inngripende tiltak med store administrative kostnader for næringslivet. Det forutsetter at det foretas en bred vurdering av fordelene med ordningen opp mot kostnadene den medfører. En del av denne vurderingen må også være å se på mindre inngripende tiltak.

I høringsnotatet er det anslått at forslaget vil omfatte rundt 800 millioner transaksjoner. Rapporteringene vil inneholde sensitiv informasjon. NHO at mener at prosjektet reiser problemstillinger knyttet til ivaretakelse av datasikkerhet som må utredes nærmere.


Med vennlig hilsen
Område Samfunnsøkonomi


Elektronisk sign.

Agnes Brandt
skattejurist