Mindre skatt og helhetlig skatt

Publisert

Profilbilder av Øystein Dørum.

Foto: Moment Studio

NHO mener skattenivået i Norge bør reduseres betydelig. Dersom noen skatter økes, må andre reduseres. Å legge en boligskatt på toppen av et allerede for høyt skattenivå, er helt uaktuelt.

Av Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Det er viktig for norske bedrifters konkurransesituasjon at skattenivået reduseres. Særlig viktig er det også at eierbeskatningen reduseres. I tillegg mener vi at skattesystemet – for et gitt skattenivå – må innrettes slik at det i minst mulig grad hemmer verdiskapingen. Målet i vårt Veikart for fremtidens næringsliv er at skattenivået utenom petroleumsskattene ikke bør utgjøre mer enn 40 prosent av verdiskapingen på fastlandet. I 2023 er det anslått til 44 prosent. Et høyt skattetrykk hemmer verdiskapingen. Det har negative konsekvenser for bedriftenes muligheter til å skape jobber, lokale utviklingsmuligheter, skatteinntekter til staten og til syvende og sist velferden vår. 

LES OGSÅ: Mer skatt på bolig, men mindre skatt samlet sett | Finansavisen

 Helhet, ikke angrep på boligeiere

Det norske skattesystemer er i all hovedsak godt utformet, men skattefavoriseringen av bolig relativt til andre investeringer er en systemmessig svakhet. Dette er en rekke fagøkonomer og internasjonale organisasjoner som IMF og OECD enige med oss i. OECD peker på at Norge er et av landene der skattefordelene for bolig er mest omfattende. Dette bidrar til å vri investeringer mot bolig på bekostning av investeringer i næringsvirksomhet.

Dette er bakgrunnen for at NHO i vårt høringssvar til Torvik-utvalget har støttet en gradvis reduksjon i skattefordelene for egen bolig og fritidseiendom, mot lavere skatt andre steder og en reduksjon av det samlede skattetrykket. Vårt faglige syn på denne type skatteomlegging er ikke nytt. Det er fremmet offentlig ved flere tidligere anledninger.

Skattefordelene hever inngangsterskelen for førstegangskjøpere

Skattefordelene for egen bolig ble opprinnelig innført for å legge til rette for at flest mulig kunne eie sin egen bolig. Det har lyktes godt. Norge har høy andel selveide boliger. Men skattefordelene bidrar til høy kjøpekraft i boligmarkedet og høye boligpriser, særlig i de store byene. Dette har hevet terskelen for førstegangskjøpere. Normale lønnsinntekter rekker bare til en svært lav andel av boligene i Oslo. Slik bidrar faktisk skattefordelene til å svekke selveierlinjen. Og de som leier har ikke de samme skattefordelene som de som eier. Dermed bidrar skattefordelene til økte forskjeller mellom de innen- og utenfor boligmarkedet.

Grundig vurdering

Vi har forståelse for at mange – også internt i NHO-fellesskapet – er bekymret for konsekvensene av en eventuell økt skatt på bolig. Boliginvesteringer skaper næringsaktivitet. Torvik-utvalget foretok ikke en tilstrekkelig grundig vurdering av dette. Derfor la vi også i vårt høringssvar vekt på at konsekvensene av en mulig skatteendring må vurderes nærmere.

Og: Dersom noen skatter økes, må andre reduseres.

SE OGSÅ: NRK Dagsnytt 18 om skatt