NHO

Innhold

NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats

Skatte- og avgiftspolitikken må alltid bygge på størst mulig forutsigbarhet for skattyterne, og NHO mener at forslaget bryter med den forutsigbarheten som næringslivet er avhengig av.

NHO viser til Finansdepartementets høringsbrev 29. august 2019, der NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats ble sendt på høring.

I NOUen forslås det at dagens reduserte satser og fritak i merverdiavgiftsregelverket avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats. Utvalget mener at dette bør skje i to trinn over maksimalt tre år. Første skritt er å avvikle den reduserte satsen for næringsmidler og innføre merverdiavgift med sats på 12 pst. for dagens fritatte varer og tjenester, før det innføres én felles sats.

NHO mener på generelt grunnlag at man i størst mulig grad bør unngå differensierte satser i merverdiavgiftssystemet fordi dette skaper uheldige vridninger i økonomien, jf. NHOs høringsuttalelse til Scheel-utvalget (NOU 2014: 13). NHO fremholdt samtidig i vår høringsuttalelse at konsekvensene for berørte næringer ved omlegginger av satsene i merverdiavgiftssystemet måtte utredes grundig.

Forslagene i NOUen fremstår etter NHOs oppfatning som en idealmodell som ikke er politisk gjennomførbar. Utvalget har ikke tillagt norske bedrifters internasjonale konkurransesituasjon tilstrekkelig vekt. Utvalgets vurderinger av konsekvensene av egne forslag fremstår heller ikke som forsvarlig utredet. Om forslaget gjennomføres, vil det ha sterke virkninger for enkeltbedrifter og utvalgte næringer. Sammen med fraværet av realistiske kompenserende tiltak gjør dette forslaget lite relevant.

Skatte- og avgiftspolitikken må alltid bygge på størst mulig forutsigbarhet for skattyterne. Spesielt er næringslivet sårbart for vesentlige endringer i sine rammevilkår. Dette gjelder særlig når de også gjennomføres på svært kort tid, slik utvalget legger opp til. NHO mener derfor at forslaget bryter med den forutsigbarheten som næringslivet er avhengig av.

Samlet sett mener NHO at utvalgets forslag bør forkastes.

Med vennlig hilsen
Næringslivets hovedorganisasjon

 


Øystein Dørum
Sjeføkonom

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: