Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

NHO er enig i at de gjeldende reglene for verdsettelse av fritidsboliger er utdaterte, lite treffsikre og utfordrende med hensyn til likebehandling. Vi støtter departementets forslag om et nytt verdsettelsessystem som vil bidra til mindre vilkårlighet og økt likebehandling. Vi mener departementet så raskt det lar seg gjøre må åpne for at de nye formuesverdiene også kan brukes til eiendomsskatteformål. Videre mener vi at departementet med utgangspunkt i denne modellen må se på hvordan formuesskatteverdiene av primær- og sekundærboliger kan gjøres mer treffsikre.

Les resten av høringssvaret i linken under.