Selskapsskatt

Overskudd i selskap skattlegges som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 22 pst. i 2024. Skatten betales av skattemessig overskudd, ikke av regnskapsmessig overskudd. Det er to forskjellige størrelser.

Det fremkommer ikke særlig klart i NRK's oppslag og såkalte avsløringer om selskapsskatten.

Det er mange forskjeller mellom regnskaps- og skattereglene. Én av dem er at underskudd fra tidligere år kan fradragsføres i senere års overskudd. En annen at verdistigning på eiendeler fra ett år til et annet inngår i det regnskapsmessige, men ikke i det skattemessige overskuddet. Det er gode grunner til disse forskjellene og de er en følge av de skattereglene vi har. Skattesystemet debatteres stadig, og det bør vi fortsette med, men det må være på riktige premisser.