Med selskapsskatt mener vi den skatten bedriftene betaler på sine overskudd. Høyere selskapsskatt i Norge enn i andre land vil lede til at investeringer i Norge blir ulønnsomme og heller foretas i utlandet.

Det kan få særlige konsekvenser om selskapsskatten er høyere i Norge enn i land vi vanligvis sammenligner oss med, for eksempel nabolandene.

Selskapsskattesatsen i Norge er i dag 22 %. Den har blitt redusert de siste årene, se figur, men er fortsatt høyere enn i nabolandene. Satsen er 21,4 % i Sverige, 22 % i Danmark og 20 % i Finland. I Sverige er det vedtatt å redusere satsen ytterligere til 20,6 % innen 2021. I tillegg til at satsen er noe høyere i Norge, er grunnlaget i Norge ofte bredere som følge av strengere avskrivningsregler. Samlet sett medvirker dermed selskapsskatten til at det er mer fordelaktig å investere i nabolandene enn i Norge.

Bør reduseres ytterligere

NHO mener selskapsskatten bør reduseres ytterligere. I første omgang bør satsen reduseres til 20 %, slik Scheel-utvalget (NOU 2014: 13) opprinnelig foreslo.

I Økonomisk overblikk 2/2018 drøftet vi hvordan globaliseringen påvirker og utfordrer skattesystemet. Vi tar til orde for at såkalt kildebaserte skatter, som selskapsskatten er et eksempel på, på lengre sikt bør fases ut og erstattes av andre skatter, som bosteds- og forbruksbaserte skatter.

Les mer om skatter og avgifter