Norsk næringsliv med hard dom over regjeringens politikk

Publisert

Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk. Det er det all grunn til å ta på alvor, skriver Harald Solberg, Norges Rederiforbund, Idar Kreutzer, Finans Norge, Mille Haslund Mellbye, Virke og Ole Erik Almlid, NHO i denne kronikken.

Åtte av ti bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk. Det er det all grunn til å ta på alvor. Norges Rederiforbund, Finans Norge, Virke og NHO representerer bredden av norske bedrifter i hele landet. Vi har spurt medlemsbedriftene våre om hvordan regjeringens politikk påvirker dem, og hva de synes om politikken.

Tallenes tale er klar. 83 prosent av bedriftene mener regjeringen fører en politikk som i svært liten eller liten grad tar hensyn til deres behov. 78 prosent er svært eller ganske misfornøyde med skatte- og avgiftspolitikken til regjeringen, mens 3 prosent er fornøyde.

Dette er en hard dom fra de som sørger for skatteinntekter og finansierer en stor del av velferden vår.

Det er bedriftene som skal løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor de neste årene. Regjeringens politikk påvirker aktiviteten, utviklingen, jobbsikkerheten og soliditeten i bedrifter over hele landet direkte. Nå melder sju av ti at de forventer redusert driftsresultat, og fem av ti sier de venter reduksjon i antall årsverk som følge av forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram i oktober. Dersom det skjer, skaper bedriftene færre verdier. Da blir det også mindre til fellesskapet.

Det siste året har bedriftene fått et uventet kostnadssjokk i fanget. Regjeringen har fulgt opp med et historisk skattesjokk i forslaget til statsbudsjett. De foreslåtte skatteøkningene øker usikkerheten og svekker fremtidsutsiktene for bedrifter over hele landet. Uforutsigbarhet rundt rammevilkårene skader investeringsviljen og kan gjøre kapitalmarkedet i Norge mindre attraktivt. Vi hører allerede om store prosjekter som er satt på vent eller er skrinlagt. Mange har fått permitteringsvarsler.

I Norge har vi god tradisjon for at store endringer bygger på bred politisk forankring og samarbeid med arbeids- og næringslivet. Det gjelder særlig skattepolitikken. Det er ikke alltid vi er enige, men vi har i hvert fall hatt en god dialog og lyttet til hverandre. Vi reagerer derfor særlig på at de massive skatteøkningene i forslaget til statsbudsjett kommer brått på og uten utredning. Berørte parter er ikke blitt spurt før nytt regelverk er lagt fram, og det er uklart om endringene er midlertidige eller permanente. Endringene skjer også samtidig som et offentlig utvalg (Torvik-utvalget) er i gang med å gjennomgå skattesystemet.

Samtidig ruster næringslivet og samfunnet seg til omstilling. Da er det spesielt dårlig timing for uventede omveltninger i skattesystemet. Vi er bekymret for konsekvensene budsjettet vil få for investeringene i grønn omstilling og nye arbeidsplasser i Norge. Og vi er bekymret for utviklingen av næringslivet vårt.

Svarene i undersøkelsen er et klart signal fra bedriftene som regjeringen bør ta til seg. De to regjeringspartiene skriver i regjeringsplattformen at "norske bedrifter skal ha gode, forutsigbare og stabile rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst". Det bør være tankevekkende at bedriftene melder om det motsatte.

Det er bedriftene som skaper liv i bygd og by. Det er bedriftene som sørger for skatteinntekter og gir jobb til folk. I krevende tider trenger både politikk og næringsliv lederskap som søker å finne varige og gode løsninger i tråd med det beste fra den norske modellen. Fremover bør regjeringen ta med næringslivet på råd. Den har ikke råd til å ignorere bedriftenes dom.

Fakta om undersøkelsen
2361 medlemsbedrifter i Virke, Finans Norge, Norges Rederiforbund og NHO har deltatt i en undersøkelsen . Den er gjennomført av Opinion i perioden 1.–7. november 2022.

  • 83 % mener regjeringen fører en politikk som i svært liten eller liten grad tar hensyn til bedriftenes behov. 3% av bedriftene mener at regjeringen i stor eller svært stor grad fører en politikk som tar hensyn til deres behov.
  • 78 % er svært eller ganske misfornøyd med skatte- og avgiftspolitikken til regjeringen. 3% er fornøyd.
  • 31 % av norske bedriftseiere vurderer å bygge ned virksomhet og aktivitet i Norge som følge av regjeringens politikk.
  • 44 % må ta ut utbytte for å betale formuesskatt.
  • 73 % får redusert (stor, middels, liten) driftsresultat.
  • 61 % får reduksjon (stor, middels, liten) i investeringer.
  • 61 % får redusert aktivitetsnivå.
  • 47 % får reduksjon i antall årsverk.

Harald Solberg, Norges Rederiforbund
Idar Kreutzer, Finans Norge
Mille Haslund Mellbye, Virke
Ole Erik Almlid, NHO