Ikke steng ute mindre bedrifter

Publisert

NHO foreslår forenklinger for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sjefen for JOS-Bygg Jon-Olav Sigvartsen peker på løsninger for bygg for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Det blir feil å stenge ute mindre bedrifter fra offentlige oppdrag på 550 milliarder kroner, sa sjefen for JOS-Bygg Jon-Olav Sigvartsen til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statråden hadde tatt turen til JOS-Bygg på Romerike for å få innspill til Regjeringens nye strategi for små- og mellomstore bedrifter.  

NHOs direktør for samfunnskontakt Gjermund Løyning slo fast at alle offentligeanbud på over 100 000 kroner må kunngjøres.  Minimumsgrensen i dag er på 1,3 millioner kroner.  - Dette har stor betydning å få lov til å konkurrere.  Som et eksempel vil en økt markedsandel på to prosentpoeng bety økte inntekter på hele 11 milliarder kroner.  Samtidig vil NHO ha en raskere innføring av nye digitale verktøy i kommunene som gjør at saksbehandlingstiden på byggesaker kan kuttes til timer og dager. 

NHO har utarbeidet en lang rekke forslag som vil gjøre det lettere å drive mindre bedrifter.  Statsråden vil vurdere forslagene og til sommeren legger regjeringen fram sin SMB-strategi.

Her er hele NHOs innspill til næringsministeren.

 

 Bedriftene gir liv til bygd og by gjennom arbeidsplasser, oppdrag og skatteinntekter til det offentlige.  Det er få politiske saker som har samlet et større engasjement enn forenkling. Erfaringer tilsier likevel at resultater ikke kommer uten klare mål for konkrete handlinger. Derfor er NHO glade for at Regjeringen også i den nye regjeringsplattformen har formulert et tydelig forenklingsmål.  For i mindre bedrifter kan ikke en leder delegere de mange administrative oppgavene til fagansvarlige.  De små og mellomstore bedriftene har færre ressurser og de samme personene må fylle flere roller samtidig.  Derfor må vi gjøre hverdagen enklere slik at de kan vie all sin tid til nettopp det de skal: drive bedrift, skape verdier og arbeidsplasser. 

 NHO foreslår å bruke en felles kunngjøringsbase slik at alle bedrifter som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser kan konkurrere.  Nasjonal kunngjøring på nettstedet "Doffin" er enklere og mer effektivt enn ringerunder og etablering av egne hjemmesider. Vi vil innføre en enkel kunngjøringsplikt på oppdrag på over 100 000 kroner, mens grensen i dag følger terskelverdien på 1,3 millioner kroner.  Dette vil være en stor forbedring som kan gi mindre bedrifter flere offentlig oppdrag på til sammen mange milliarder kroner, særlig hvis kontraktene også kan deles opp der det er mulig.  I Storbritannia har myndighetene innført et mål om at opptil 33 prosent av offentlige kontrakter skal gå til små- og mellomstore bedrifter.

I dag må bedriftene ofte vente mange måneder eller i verste fall kvartaler på at kommunene skal behandle byggesøknader.  NHO mener at vi offensivt må utnytte at det nå utvikles en digital motorvei kalt "Fellestjenester Bygg".  Det vil nå bli enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen.   Når søknaden er riktig utfylt vil behandlingen bare ta noen få timer eller dager.  Her er det et stort gevinstpotensial for bedriftene våre.  Får vi en forutsigbar, enhetlig og lik byggesaksbehandling i alle kommuner, har dette store samfunnsmessige gevinster.  En viktig forutsetning for å realisere gevinstene er at kommunene faktisk innfører elektronisk behandling, og ikke lager egne særløsninger.   Kommunene må innføre slike systemer  i løpet av for eksempel to år etter at de er tilgjengelig. 

 

Dette er viktig for de mindre bedriftene:

  • Systematisk gjennomgå regelverk som påfører særlig SMB kostnader, med sikte på å fornye, forenkle eller forkaste lover og regler.
  • Etablere en kanal for bedrifter til å melde fra til det offentlige om regler som bør forenkles
  • Innfør tidsfrister som hovedprinsipp for offentlig forvaltnings behandling av saker som gjelder      tillatelser til næringslivet, hvor oversittelser gir umiddelbare rettsvirkninger
  • Sørg for at tilsynene har rett kompetanse og riktige systemer for å gjennomføre risikobasert tilsyn. Videre, at tilsynsaktiviteten innrettes slik at bedriftene ikke blir unødig forstyrret i driften. Tilsyn skal tilby veiledning om regelverket og tilsynsrapporter skal bygge på riktig fakta, og forelegges bedriften før offentliggjøring.   Det er viktig å styrke Akrim-sentrene.
  • Yrkesopplæringsnemndene må sikres en avgjørende rolle i dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene
  • De mindre bedriftene er avhengig av riktig kompetanse.  Derfor trenger vi et teknologiløft i hele utdanningsløpet.  Nye utdanningstilbud innenfor etter- og videreutdanning må være fleksible og nettbaserte, slik at opplæringen kan kombineres med arbeid. 
  • Mange bedrifter er gode samarbeidspartnere med kommunene.  Vi vil innføre måltall for      konkurranseutsetting i kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor.
  • Virkemiddelapparatet  må innrettes slik at det treffer SMB bedre. De mange virkemidlene må slås sammen til en inngang     
  • Det bør opprettes et veiledningskontor/tjeneste spesielt tilpasset de mindre bedriftene. Dette er spesielt relevant når bedriftene skal internasjonaliseres enten gjennom handel eller investeringer
  • Innføring av SMB-rabatt vil lette kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter. Ved innføringen av dette bør man innføre felles EU-regler uten særnorske tilpasninger.