Retningslinjer for advokatbistand inkludert i NHO-medlemskapet

Som medlem i NHO kan NHOs aktuelle regionadvokat stå til disposisjon for løpende arbeidsrettslig rådgivning til en medlemsbedrift i tråd med våre til enhver tid gjeldende medlemsvilkår. Regionadvokaten vil ved henvendelse fra medlemsbedriften personlig bekrefte hvorvidt vedkommende påtar seg et advokatoppdrag.  

Det er NHO som avgjør hvilken advokat som skal benyttes på oppdraget. Normalt vil oppdraget tildeles den regionadvokat som geografisk tilhører medlemmets region. Oppdraget kan også tildeles rådgiver/advokat i medlemsbedriftens aktuelle landsforening. 

Slik løpende gratis bistand innebærer ikke bistand ved prosessoppdrag for domstolen. For prosessoppdrag gjelder egne vilkår fra NHOs advokattjenester. Se mer om dette i artikkelen Arbeidsrett - prosedyrebistand fra NHOs advokattjenester.

Rådgivning ytes for tvister som oppstår etter innmeldingstidspunktet.   

NHO har rett til å trekke seg fra oppdraget dersom bedriften velger ikke å følge de råd som er gitt i saken, dersom omfanget av saken etter NHOs vurdering blir uforholdsmessig stort gitt medlemstilbudets art og omfang (arbeidsgiverservice innbefatter et «førstelinje»-tilbud for gratis arbeidsgiverbistand), eller dersom det foreligger andre særlige forhold.  

Advokaten kan avstå fra å påta seg oppdrag, for eksempel i tilfeller hvor det oppstår interessekonflikt etter advokatetiske prinsipper eller mellom medlemsbedrifter.  

Oppdragets varighet 

Oppdraget avsluttes løpende etter regionadvokatens håndtering av saken, og i forståelse med medlemsbedriften. Dette gjelder ikke dersom oppdraget avsluttes som følge av at NHO har trukket seg fra oppdraget som beskrevet ovenfor. Løpende tilgang til arbeidsrettslig rådgivning som en del av medlemskapet opphører ved utmeldingsdato.  


Beregning av salær
 
  1. NHO tilbyr gratis arbeidsrettslig rådgivning i henhold til de til enhver tid gjeldende medlemsvilkår. Det innebærer p.t. kostnadsfri tilgang til våre regionadvokater som kan yte arbeidsrettslig bistand i tvister som ikke er brakt inn for domstolene 
  2. Medlemsbedrift og regionadvokat kan inngå egen avtale om mer omfattende arbeidsrettslig bistand med beregning av salær som faktureres av NHO. 
  3. Bedriften er selv ansvarlig for dekning av motpartens sakskostnader dersom bedriften dømmes til å dekke slike, eller inngår på et forlik om dekning av slike.    
Ansvar 

Ansvaret i anledning oppdraget for ethvert tap er begrenset i art og omfang til det beløp NHOs til enhver tid gjeldende ansvarsforsikring dekker, for tiden begrenset til kr. 2.000.000,- per oppdrag per skadelidt. På forespørsel kan det gis nødvendig innsyn i gjeldende polise. NHO har på ingen måte ansvar for indirekte tap/følgeskader. NHO står ikke ansvarlig for bruk av utkast til dokumenter før utkastet er ferdigstilt og kvalitetssikret av NHO. NHO er ikke i noe tilfelle ansvarlig for bruk av utarbeidet materiale eller rådgivning til andre formål eller i andre saker enn angitt i oppdragsbekreftelsen.  
 

Sakens utfall 

NHO har ikke ansvaret for resultatet i en tvist uten at dette er skriftlig avtalt på forhånd. Selv om NHO-advokaten har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at NHO har noe rettslig ansvar for sakens utfall 
 

Klageadgang 

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.advokatforeningen.no under Advokatetikk 


Les mer

Juridisk rådgivning og advokathjelp for arbeidsgivere