Dilemmasamling for næringslivet om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon

Ansvarlige bedrifter kan spille en avgjørende rolle i å bidra til økonomisk utvikling og vekst og til å nå bærekraftsmålene. Det gjelder å håndtere de risikoene for mennesker og miljø som finnes i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningsforbindelser på en effektiv måte.

Det forventes at bedriftene selv tar ansvar og arbeider målrettet for å unngå negativ innvirkning på omgivelsene – både på mennesker, miljøet og klima. Forventningene kommer fra myndighetene, viktige forretningspartnere, ansatte og fagforeninger, sivilsamfunn og forbrukere. Utviklingen både i Norge og internasjonalt går i retning av at forventningene gjøres til rettslige forpliktelser.

Den norske åpenhetsloven som nylig er trådt i kraft er ett eksempel på dette. Plikten til å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderingen står helt sentralt i forventningene til et ansvarlig næringsliv og åpenhetsloven bygger direkte på standardene og kravene til aktsomhetsvurderinger i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Dilemmasamling for næringslivet om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon er en samling av 22 eksempler hentet fra virkeligheten. Eksemplene er omarbeidet av en arbeidsgruppe fra NHO, Transparency International Norge og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Den skal kunne gi et grunnlag for å starte arbeidet med å implementere kravene til ansvarlig næringsliv i hver enkelt bedrift.

Det er også laget en veiledning til eksemplene som kan gi indikasjoner på hvordan spørsmålene kan besvares. Denne vil bli tilgjengelig for våre medlemmer på medlemssidene i Arbinn. Nå kan den fås ved henvendelse til katarina.satersdal@nho.no