Fremtidens mobilitet for Norge

På oppdrag fra NHO, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Sjøfart, NHO Luftfart og Abelia har Sprint Consulting og Beta Mobility laget rapporten "Mobilitet 2040". Hovedmålet for prosjektet er å belyse hvordan teknologiske endringer og innovasjon kan øke næringslivets verdiskaping og løse fremtidens økte mobilitetsbehov mer ressurseffektivt. Dette innebærer et transportsystem som gir flere tilgang til bedre mobilitetsløsninger og optimaliserer utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og transportmidler. Rapporten fremhever betydningen av å adoptere ny teknologi og evnen til omstilling for å møte fremtidige utfordringer innen mobilitet. I rapporten brukes scenariometodikk for å tegne et bilde av mulige fremtider for Norge i 2040, som følge av valgene som gjøres i dag. Rapporten beskriver fire ulike scenarioer for næringsliv og samfunn, basert på ulike grader av teknologiadopsjon og omstilling.