5 tips for et godt arbeidsmiljø

Publisert

Bilde av Pål Molander, asom er direktør ved STAMI

Pål Molander, direktør i STAMI, gir sine beste tips for å skape et godt arbeidsmiljø.

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon.

Tror du det er firmahytter og kake på fredager som er det viktigste for et godt arbeidsmiljø? Da må du tro om igjen, ifølge Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). 

Han mener et godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi jobber - og er ikke i tvil om at det er lønnsomt å ha fokus på dette.

- Et godt arbeidsmiljø er et kinderegg med tre gevinster: Det gir verdi for samfunnet, den enkelte medarbeider og ikke minst for bedriftene, sier Molander.

Nyere forskning viser at bedrifter med gode arbeidsmiljøforhold, skapt av kunnskapsbaserte tiltak, er mer effektive og produktive. Her kan du lese STAMI-direktørens fem tips for et godt arbeidsmiljø, som vil forbygge uhelse, utvikle godt arbeidsklima og stimulere til effektiv produksjon:

 1. Unngå rolleuklarhet

  Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforhold er uavklart er belastende, spesielt i situasjoner hvor man må prioritere mellom uforenlige oppgaver. Slike forhold kan ofte skyldes dårlig organisering og planlegging, og bør så langt det er mulig unngås. Virksomheter med stor grad av rolleuklarhet gir krevende arbeidsmiljøforhold, og lite effektive arbeidsprosesser.

 2. Still krav i arbeidet og balanser dette med mulighet for egenkontroll

  I Norge er vi kjent for at det stilles høye krav i arbeidet, både fra arbeidsgiver og fra oss selv. Dette balanserer vi gjennom at norske arbeidstakere vanligvis har innflytelse og egenkontroll over arbeidet som utføres, innenfor de rammer og retninger som settes av arbeidsgiver. Dette gir en aktiv arbeidssituasjon som bidra til jobbengasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser. Lave krav gir ofte passivitet. Høye krav er bedre for arbeidsmiljø og trivsel, såfremt det er en grad av rimelighet over kravene og disse balanseres av mulighet for å kunne påvirke arbeidet selv.

 3. Sørg for å skape balanse mellom innsats og belønning

  Belønning i en arbeidsmiljøkontekst er mer enn lønn og frynsegoder. Like viktig er ofte tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for arbeidet som utføres, samt muligheter til å utvikle seg gjennom nye arbeidsoppgaver eller kompetansehevende tiltak. Å gi positive utfordringer er godt for både den enkelte medarbeider og bedriften. God balanse mellom den innsatsen en medarbeider yter og den ansattes opplevelse av belønning kjennetegner virksomheter med godt arbeidsmiljø.

  Slik følger du opp dine ansatte (arbinn.no)

 4. Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap

  Lederskap for viktig, også for arbeidsmiljøforholdene. Å være bemyndigende, det vil si å ikke bare delegere oppgaver og ansvar men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene, samt å opptre støttende og rettferdig, er lederferdigheter som bidrar til godt arbeidsmiljø og gode arbeidsresultater.

 5. Forutsigbarhet

  Forutsigbarhet er en undervurdert faktor som bidrar til godt arbeidsmiljø. I en tid hvor rammebetingelser kan endres og det kan foreligge behov for omstillinger, er det viktig å prioritere å gi størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte. Under slike forhold kan ofte tegn overtolkes og rykter oppstå. Uforutsigbarhet kan bidra til jobb- og ansettelsesusikkerhet, som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Tanker om å bytte jobb er vanlig under uforutsigbare forhold, med fare for å miste viktig kompetanse.

- Som dere ser er disse tipsene knyttet opp til selve arbeidet. Det handler lite om den enkeltes velferdsgoder, men om tiltak som treffer selve organisasjonen. Like fullt treffer dette den enkelte ansatte ved et bedre felles arbeidsmiljø, sier Molander.

Råd om hvordan du kan ivareta et godt arbeidsmiljø under en omstillingsprosess (arbinn.no) 

Se Pål Molanders innlegg under NHOs årskonferanse i 2018: