Arbeidslivskriminalitet (akrim) – hva er det og hvor går vi?

Illustrasjonsfoto, akrim, byggeplass

Arbeidslivskriminalitet er blitt et problem i Norge, spesielt innenfor bygg- og anleggsbransjen. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert. Kriminelle aktører finner nye bransjer å operere i, hvor risikoen for å bli oppdaget er liten og profitten er stor.

Dette representerer et stort problem for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids- og samfunnsliv som må konkurrere med kriminelle aktører.

Med arbeidslivskriminalitet legger NHO arbeids- og sosialdepartementets forståelse til grunn.

Følgende forhold er dermed omfattet: skatte- og avgiftskriminalitet, grove regnskaps- og bokføringsovertredelser, korrupsjon, utroskap, konkurskriminalitet, hvitvasking, valutasmugling, menneskehandel, trygdesvindel, grove bedragerier, uriktige eller falske opplysninger og dokumentasjon til offentlig myndighet, grove brudd på arbeidsmiljøloven, utbytting av arbeidskraft i strid med lov og avtale, samt overtredelse av utlendingsloven.

Les mer om akrim. Få råd og sjekkliste

Stort problem for NHO-bedriftene

Å gjøre det mindre attraktivt å bryte loven må være en hovedprioritet for myndighetene. Det er derfor viktig at myndighetene opprettholder trykket mot de kriminelle aktørene og gjennomfører de tiltakene som er lagt frem i regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet. Viktige dokumenter i regjeringens arbeid finner du her.

I 2017 ga 66 prosent av NHOs medlemsbedrifter tilbakemelding om at de opplevde useriøs konkurranse som et stort problem. Særlig små bedrifter kjente dette på kroppen. Med denne tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene er det klart at kampen mot arbeidslivskriminalitet skal prioriteres høyt i NHO. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, hvor også NHOs landsforeninger bidro, med mål å se på gode tiltak. En tiltakspakke bestående av seks tiltak ble lansert i januar 2018.

Les også: NHOs seks tiltak mot akrim

Strenge sanksjoner

Samlet er akrim krevende kriminalitet, både når det gjelder forebygging, etterforskning og sanksjonering, hvor samlet og koordinert innsats er helt nødvendig. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) analyserer fortløpende utviklingen, og deres rapporter legges ut her: https://www.okokrim.no/ntaes.447592.no.html  

Enkelte deler av næringslivet er spesielt berørt og kan trenge egne målrettede tiltak. NHOs landsforeninger ønsker å ta ansvar for videreutviklingen av disse.

Myndighetenes innsats må koordineres og krever høyeste prioritet. Blant annet må de alvorligste sakene følges raskt opp, både i avdekkingsfasen, ved etterforskningen og ikke minst må sanksjonene være strenge. A-krimsentrenes operative slagkraft må styrkes og tilsyn må baseres på risiko. NHO er glad for at regjeringen tar utfordringene med arbeidslivskriminalitet på alvor, og for at statsministeren selv har et merkbart engasjement for å komme denne kriminaliteten til livs. Dette vil vi støtte og oppmuntre.

Innkjøpsmakt

NHO mener at seriøs bruk av innkjøpsmakt er helt nødvendig i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Dette gjelder alle innkjøpere, både offentlige og private, bedrifter og forbrukere.

Offentlig sektor anskaffer for om lag 740 mrd kroner i året. NHO mener at det offentlige må anvende anskaffelsesreglene i tråd med beste praksis, supplert med målrettede kontroll. Her vil NHO bidra for å øke kunnskapen og oppmerksomheten i kommunene rundt i landet.

Private innkjøpere står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. I dag er det i dette markedet gitt spillerom for kriminelle aktører som fristes til å ta lovstridige avgjørelser. Dette spillerommet kan den private innkjøperen innskrenke gjennom mer bevisste innkjøp. Om man vil hindre at kriminelle aktører kommer inn i disse kontraktskjedene, må derfor private innkjøpere ta et større ansvar, for eksempel ved å stille krav til antall ledd i kontraktskjeden under hovedentreprenøren.

NHO vil være en pådriver for at næringslivet skal bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, og vil bidra med råd, veiledning og opplæring til alle våre medlemsbedrifter.

Bedre digitale løsninger

NHO arbeider for at det opprettes digitale registerløsninger som er tilgjengelige for alle innkjøpere, både offentlige, private og forbrukere. På denne måten vil det være enkelt og sikkert for innkjøperen å sikre seg at leverandøren opererer på rett side av loven.

Det er ingen tvil om at et godt trepartssamarbeid er helt sentralt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. NHO mener derfor at det pågående nære samarbeidet mellom myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet må videreutvikles og videreføres for å hindre kriminelle forhold i arbeidslivet.

For å sikre tyngde og relevans i dette samarbeidet er det viktig at vi har et organisert arbeidsliv med høy tariffavtaledekning. Hovedorganisasjonene må bidra aktivt til at tariffavtalesystemet tilpasses de kontinuerlige endringene som skjer i næringsstrukturene. Dette er spesielt viktig i den tiden vi nå er inne i. 

Les også: NHOs seks tiltak mot akrim.