NHO

Innhold

Pensjon fra første krone: Bedriftene kan ikke ta ekstrakostnad

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Fremskrittspartiet har blitt enige med regjeringen om å innføre pensjon fra første krone. Næringslivet og bransjene dette treffer hardt, kan ikke ta en stor ekstrakostnad. Kostnadsnøytral sats og overgangsordninger bør derfor på plass.

- Det er viktig at næringslivet får tid til å forberede seg på en omlegging. Det bør i tillegg åpnes for en overgangsperiode etter 2023. NHO støtter systemomlegging slik at alle får pensjon fra første krone. Men næringslivet og bransjene dette treffer hardt, kan ikke ta en stor ekstrakostnad. Endringen bør derfor gjøres kostnadsnøytralt, da vil alle med lønn lavere enn 507.000 (5 G) får mer sparing enn i dag, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

En økning av minstekravene til tjenestepensjon er krevende, særlig for bedrifter som har en stor del av kostnadene sine knyttet til lønn. Det må  også være en minimumsgrense for når en ansatt skal meldes inn i en pensjonsordning, slik at medlemskap og sparingen står i et rimelig forhold til administrasjon og kostnader. 

- Vi opplever at Stortinget er opptatt av dette skal innføres på en mest mulig skånsom måte for bedriftene. Det er overraskende at dette kommer før høringen er ferdig og høringsfristen er utløpt, så her forutsetter vi at det blir dialog frem mot en endelig løsning er på plass og vi må få tid til å diskutere løsningen med bedriftene dette gjelder, sier Melsom.

Utredning

Både NHO, Virke, LO og YS har vært representert i arbeidsgruppen som 10. desember leverte en utredning om hvordan pensjon fra første dag og første krone vil påvirke bedrifter og ansatte.

   -  En økning av minstekravene til tjenestepensjon vil være krevende, særlig for lønnsintensive bedrifter som har en stor del av kostnadene sine knyttet opp til lønn. Dersom det ikke settes en kostnadsnøytral sats vil en eventuell endring i regelverket ramme bedrifter innen for eksempel service, handel og reiseliv. Dette er bransjer som ofte er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge, de er flinke til å inkludere og representerer viktige distriktsnæringer, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Innskuddspensjon er en tjenestepensjonsordning finansiert av arbeidsgiverne. Bedriftene er i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålagt å ha en tjenestepensjonsordning som sparer minimum 2 prosent av den ansattes lønn mellom 1 og 12 G. Pensjon fra tjenestepensjon vil komme i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, samt eventuell AFP (avtalefestet pensjon).  

 -  Økte kostnader og administrasjon knyttet til tjenestepensjon vil kunne ha negativ innvirkning på bransjenes positive bidrag i denne delen av arbeidsmarkedet. Det vil slå veldig hardt ut for mange bedrifter som i dag ligger med knekt rygg. Vår inngang er at dette er en omlegging som skal være kostnadsnøytral for bedriftene, sier Melsom.

Les mer om utredningen av pensjon fra første kroner her.