Frontfagsmodellen sikrer god lønnsutvikling, konkluderte utvalg

Publisert

Ole Erik Almlid pressebilder

- Utvalgets rapport viser tydelig verdien av frontfagsmodellen,, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO. Foto: Moment Studio

Frontfagsmodellutvalget la 15.12.2023 fram sin rapport om den norske lønnsdannelsen. Konklusjonen er at frontfagmodellen har gitt Norge høy verdiskaping, lav arbeidsledighet og god konkurranseevne.

Les om rapporten her

- Utvalgets rapport viser tydelig verdien av frontfagsmodellen. Modellen har sikret konkurransedyktige bedrifter, god lønnsutvikling for brede grupper, høy sysselsetting og lav ledighet, samt balanse i utenriksøkonomien. I tillegg har modellen bidratt til å dempe konflikter i lønnsdannelsen, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Fungert over tid

Utvalget har 16 hovedkonklusjoner som viser hvordan den norske modellen for lønnsdannelse har fungert over tid. Utvalget ser ikke noe behov for å endre frontfaget.

- Det er gledelig at utvalget er samstemte i at frontfagsmodellen vil være best egnet til å håndtere lønnsdannelsen også fremover, også med tanke på de mange utfordringer Norge står overfor. NHO slutter helhjertet opp om modellen, sier Almlid.

Ytre drivkrefter

Utvalget ble nedsatt etter en henvendelse fra LO og NHO. NHO ba om at utvalget skulle se på norsk økonomi opp mot ytre drivkrefter og hvordan den økonomiske politikken og lønnsdannelsen kan samspille. De andre organisasjonene ba om at man burde se på praktiseringen. Utvalgets mandat ble derfor todelt.

For det første skulle utvalget se på hvordan lønnsdannelsen, i samspill med den økonomiske politikken, kan bidra til en balansert utvikling i norsk økonomi, med høy sysselsetting og god konkurranseevne. For det andre skulle utvalget drøfte hvordan frontfagsmodellen skal praktiseres for å møte utfordringene vi står overfor, samt vurdere om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om og troverdigheten til frontfagsmodellen.

Lønnsdannelsen

Hovedorganisasjonene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt fem uavhengige eksperter har deltatt i utvalget.

Det er iboende interessemotsetninger i lønnsdannelsen. De spenninger dette skaper, forsterkes ved store og uventede omveltninger i økonomien. Etter utvalgets vurdering er nettopp den koordinerte lønnsdannelsen gjennom frontfagsmodellen særlig viktig i slike tider.

Mindertallsmerknad

Til tross for at alle slutter opp om frontfagsmodellen også fremover, har Akademikerne og Unio en mindretallsmerknad. I sitt tilsvar til denne, konstaterer utvalgets flertall at enkelte synspunkter i mindretallsmerknaden bryter med viktige forutsetninger for at frontfagsmodellen kan fungere. Frontfagsmodellen vil undergraves hvis noen grupper i det organiserte arbeidslivet kan frikoble seg fra frontfagsrammen, eller hvis praktiseringen innebærer at noen store forhandlingsområder over tid får en vesentlig høyere lønnsvekst enn andre.