Hva innebærer de nye innleiereglene for bedriftene?

Publisert

Kjøkkenansatt kutter poteter.

Lovendringene om innleie trer i kraft fra 1. april 2023. Illustrasjonsfoto.

Fra 1. april 2023 gjelder nye regler om innleie fra bemanningsforetak. Reglene innebærer en betydelig innstramming i adgangen til å leie inn arbeidskraft. Her gir vi en kort oversikt over reglene og hvilke konsekvenser de får for virksomhetene.

Oversikt over endringene

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter er opphevet. Det vil si at ved midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp eller prosjekt, er det kun tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

Det gjelder to unntak der det fortsatt er tillatt å leie inn fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, også utenom vikartilfellene, og uten avtale med tillitsvalgte:

  1. For det første innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for slik innleie med tillitsvalgte.
  2. For det andre innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Det er innført et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Innen området for forbudet er det etter 1. april ikke mulig å leie inn fra bemanningsforetak. Forbudet fremgår av forskrift der "bygningsarbeid" og "byggeplass" er nærmere definert.

Alle innleide har fått rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

Grensen mellom innleie og entreprise er justert. Dette kan innebære at flere oppdragsavtaler enn tidligere vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.


Konsekvenser for bedriftene

Innstrammingene i innleieregelverket som nå er innført, har fått og vil få store konsekvenser både for bemanningsbedrifter og for de bedriftene som leier inn arbeidskraft. Ettersom innleie er en viktig måte å dekke midlertidige behov for arbeidskraft på, vil innstrammingene trolig gjøre det vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft

Det viktig at bedriftene skaffer seg en oversikt over hvilke avtaler virksomheten har for ulike typer personell, og gjør nødvendige tilpasninger. 

NHOs posisjon

NHO er sterkt imot disse innstrammingene i innleieadgangen, noe vi har formidlet tydelig gjennom flere høringsrunder. Disse endringene har rammet og vil ramme mange bedrifter hardt, og gjør det vanskeligere å drive virksomhet i Norge i en situasjon som allerede er krevende for mange bedrifter.

Endringene ble mangelfullt utredet, og en samfunnsøkonomisk analyse av de samlede virkingene var ikke foretatt. Det er heller ikke forhold i det kunnskapsgrunnlaget vi har om norsk arbeidsliv som tilsier så inngripende endringer. Norske arbeidstakere har trygge og gode ansettelsesforhold. Innleieandelen i Norge har samlet sett også vært stabilt lav over tid.

NHO er opptatt av at vi skal ha et seriøst arbeidsliv der faste ansettelser er hovedregelen, og der arbeidstakere generelt har sterke rettigheter. Dette er det ingen uenighet om, og det er også i arbeidsgivernes interesse. Det sikrer lojale og kompetente arbeidstakere; noe som igjen bidrar til høy produktivitet.

Samtidig er det nødvendig med andre tilknytningsformer for å imøtekomme et variabelt behov for arbeidskraft. Innleie fra bemanningsforetak er et legitimt, praktisk og velregulert alternativt som løser midlertidige arbeidskraftbehov, og samtidig gir fast ansettelse med forutsigbarhet for de utleide arbeidstakerne.

NHO frykter at arbeidsstyrken hos mange bedrifter fremover i større grad må tilpasses ved stadige opp- og nedbemanninger eller permitteringer, eller mer bruk av midlertidige ansettelser.

Vi har samlet informasjonen du trenger som arbeidsgiver
På Arbinn finner du spørsmål og svar om de nye reglene, en guide til hvordan din bedrift kan forberede seg på innføringen av reglene, samt utvalgte artikler fra NHO-fellesskapet om temaet. Besøk vår samleside.

Opptak fra webinar

NHO arrangerte et webinar om endringene i innleiereglene 6. desember etter at innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen var klar.


Les mer

Innleie av arbeidskraft

Skjerpa regler om innleie (regjeringen.no)

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Følg Stortingets behandling av saken om innleie