Hva innebærer de nye innleiereglene for bedriftene?

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Kjøkkenansatt kutter poteter.

Lovendringene om innleie trer i kraft fra 1. april 2023. Illustrasjonsfoto.

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Her gir vi en kort oversikt over de nye reglene og hvilke konsekvenser de får for virksomhetene.

Oversikt over endringene

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det vil si at ved midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp eller prosjekt, kun vil være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

Det er gitt to unntak der det fortsatt vil være tillatt å leie inn fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, også utenom vikartilfellene, og uten avtale med tillitsvalgte:

  1. For det første innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for slik innleie med tillitsvalgte.
  2. For det andre innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Det innføres forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Innen området for forbudet vil det etter 1. april ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak. Forbudet fremgår av forskrift der "bygningsarbeid" og "byggeplass" er nærmere definert.

Alle innleide får rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

Grensen mellom innleie og entreprise blir justert. Dette kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.


Overgangsregler og konsekvenser for bedriftene

Innstrammingene i innleieregelverket som nå er vedtatt av Stortinget, vil få store konsekvenser både for bemanningsbedrifter og for de bedriftene som leier inn arbeidskraft. Ettersom innleie er en praktisk måte å skaffe arbeidskraft ved midlertidige behov, vil innstrammingene gjøre det vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft.

NHO har derfor advart sterkt mot disse endringene. Når det nå er klart at endringene vil tre i kraft om kort tid, er det viktig at bedriftene skaffer seg en oversikt over hvilke avtaler virksomheten har for ulike typer personell, og gjør nødvendige tilpasninger.

De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men det er gitt en overgangsperiode på tre måneder for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

Denne overgangsperioden gjelder både for den generelle innstrammingen (opphevingen av adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter») og forbudet mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-området. Dette betyr at nye regler først får virkning fra 1. juli 2023 for mange inngåtte avtaler. Selv om man dermed har noe tid til å omstille seg, anbefaler vi å starte arbeidet allerede nå med å vurdere hvilken betydning endringene får for bedriften.

NHOs posisjon

NHO er sterkt imot de innstrammingene i innleieadgangen som Stortinget nå har vedtatt, noe vi har formidlet tydelig gjennom flere høringsrunder. Disse endringene vil ramme mange bedrifter hardt, og gjøre det vanskeligere å drive virksomhet i Norge i en situasjon som er krevende for mange bedrifter fra før.

Endringene er mangelfullt utredet, og en samfunnsøkonomisk analyse av de samlede virkingene er ikke foretatt. Det er heller ikke forhold i det kunnskapsgrunnlaget vi har om norsk arbeidsliv som tilsier så inngripende endringer. Ni av ti arbeidstakere er fast ansatt, og innleieandelen i Norge samlet sett har vært stabilt lav over tid.

NHO er opptatt av at vi skal ha et seriøst arbeidsliv der faste ansettelser er hovedregelen, og der arbeidstakere generelt har sterke rettigheter. Dette er det ingen uenighet om, og det er også i arbeidsgivernes interesse. Det sikrer lojale og kompetente arbeidstakere; noe som igjen bidrar til høy produktivitet.

Samtidig er det nødvendig med andre tilknytningsformer for å imøtekomme et variabelt behov for arbeidskraft. Innleie fra bemanningsforetak er et legitimt, praktisk og velregulert alternativt som løser midlertidige arbeidskraftbehov, og samtidig gir fast ansettelse med forutsigbarhet for de utleide arbeidstakerne.

NHO frykter at arbeidsstyrken hos mange bedrifter nå i større grad må tilpasses ved stadige opp- og nedbemanninger eller permitteringer, eller mer bruk av midlertidige ansettelser. Det er vanskelig å se hvordan dette vil gi en bedre situasjon for de berørte arbeidstakerne sammenlignet med å være fast ansatt i et bemanningsforetak.

 

Opptak fra webinar

NHO arrangerte et webinar om endringene i innleiereglene 6. desember etter at innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen var klar.


Les mer

Innleie av arbeidskraft

Skjerpa regler om innleie (regjeringen.no)

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen

Følg Stortingets behandling av saken om innleie