Likestilling - kvinner i næringslivet

NHO arbeider aktivt for å rekruttere flere kvinner til næringslivet. Vi trenger kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskaper når vi utvikler morgendagens løsninger, og vi trenger dem i alle bransjer.

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi, kanskje til og med den aller viktigste. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å påvirke samfunnet vårt.

Tall fra SSB 2019. Gjennomsnittlig bruttoinntekt kvinner og menn.

Gjennom det tyvende århundret er forskjellen mellom menn og kvinner – i utdanningsvalg, yrkesdeltaking, lønn og posisjoner – blitt mindre. Men selv i Norge, hvor likestillingen er kommet langt, gjenstår det fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsdeltakelse, lønn, arbeidstid og karrieremuligheter.
 

Få kvinnelige toppledere

Kvinners deltakelse i utdanningssystemet har langt på vei blitt mer likestilt med menn i løpet av de siste tiårene. I Norge står kvinner for 63 prosent av bachelorgradene og 58 prosent av mastergradene. Likevel er det langt mellom kvinnene på toppen av norsk næringsliv. 

Topplederbarometeret fra 2020 viser at bare 25 prosent av topplederne i de 200 største selskapene i Norge, er kvinner. Øverste leder (CEO) er nesten alltid en mann – hele 86 prosent. 

NHO arbeider aktivt for å øke kvinnerepresentasjonen i norsk næringsliv, blant annet gjennom vårt leder- og styreutviklingsprogram Female Future. NHO har også utarbeidet seks råd om hva bedriftene kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen. Disse rådene er basert på erfaringer fra de som har lykkes med å øke kvinneandelen i ledelse.


Verdien av likestilling

Et mer likestilt arbeidsliv vil øke verdien av arbeidsformuen vår. Regjeringen har anslått at hvis alle yrkesaktive kvinner jobber fulltid, så vil det alene tette vel halvparten av statsbudsjettets fremtidige finansieringsgap. 

Et viktig uttalt mål med norsk familiepolitikk har vært å gjøre det enklere å kombinere familie med karriere. NHO mener at en familiepolitikk som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere og familieliv, er en forutsetning for et likestilt arbeidsliv. De gunstige velferdsordningene vi har for barnefamilier i Norge har vært med på å sikre høy yrkesdeltagelse blant kvinner. Det er positivt.

NHO har tatt til orde for at en større del av foreldrepermisjonen bør reserveres til fedre. Det vil gi et mer likestilt arbeidsliv.