Foto:

NHOs høringssvar til hjemmekontorforskriften

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Foto:

NHO-fellesskapet har utarbeidet et høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev med forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

NHO har følgende hovedsynspunkter til departementets forslag:

  • NHO kan i det vesentlige slutte seg til departementets vurderinger og forslag til endringer i forskriftens virkeområde. NHO vil peke på viktigheten av at forskriften ikke griper inn i arbeidsgivers styringsrett.
  • NHO er opptatt av at regelverket legger til rette for fleksible muligheter for valg av arbeidsted, og ber derfor departementet se nærmere på om forskriftens virkeområde kan utvides til også å omfatte arbeid utenfor arbeidstakers eget hjem.
  • Unntaket fra avtalekrevet bør også utvides til å gjelde andre uforutsette hendelser.
  • Forskriftens bestemmelser om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid bør videreføres. Dagens forskrift sikrer god balanse og fleksibilitet omkring de ulike hensynene som gjør seg gjeldende. NHO deler departementets syn om at en ytterligere konkretisering av forpliktelser og krav til utstyr ikke skal reguleres i forskriften.
  • NHO oppfatter at både arbeidsgivere og arbeidstakere er opptatt av større fleksibilitet med hensyn til arbeidstidens plassering ved hjemmearbeid enn på arbeidsstedet. Forskriftens særlige arbeidstidsbestemmelser bør derfor videreføres. NHO mener at arbeidsmiljølovens bestemmelser enkeltvis og samlet, vil svekke den fleksibiliteten som ligger i dagens forskrift.
  • NHO mener at departementets forslag om Arbeidstilsynets tilsynskompetanse må justeres og modifiseres. Enkelte av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 18 er lite relevante for hjemmearbeidssituasjonen. Forskriften bør også klart regulere at Arbeidstilsynet ikke har tilgang til arbeidstakers hjem.
  • NHO understreker at yrkesskadedekning må dekke arbeid som omfattes av forskriften.
Les mer:

Høring – Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem