Seniorpolitikk: Hva er det smarteste spørsmålet

Publisert

Profilbilde av Nina Melsom.

- Flere eldre i arbeid gir gevinster for alle. Bedriftene får arbeidskraft de trenger, og seniorene får lønn og pensjonsopptjening, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. Foto: Moment studio

Mange bedrifter er bekymret for at kompetanse forsvinner ut i pensjonstilværelse. Men har man egentlig spurt seniorene om de vil jobbe litt til? Mange bedrifter sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Kanskje løsningen allerede er blant dagens ansatte?

- Vi blir stadig eldre. Med en aldrende befolkning og knapphet på arbeidskraft vil økt arbeidsdeltakelse blant seniorer være et sentralt bidrag til å dekke kompetansebehovet. I 2060 forventer Statistisk Sentralbyrå (SSB) 1,5 yrkesaktive per pensjonist og uføretrygdet. Da folketrygden ble etablert i 1967, var tallet 3,5. Vi har et ansvar for kommende generasjoners arbeidsbelastning og at også de sikres et godt og trygt liv, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Alderssammensetningen

Utviklingen med aldringen av befolkningen vil forsterke seg i arbeidsmarkedet framover. I dag er vel hver femte arbeidstaker over 55 år. Fremover er det denne delen av arbeidsstyrken som vokser mest, mens arbeidsstyrken under 40 år vil gå ned. Det er derfor helt nødvendig å jobbe for en utvikling der flere står lenger i jobb. Vi kan ikke gjøre noe med alderssammensetningen, men vi kan gjøre noe med hvor mange som jobber innenfor de ulike gruppene.

- Mange bedrifter har ansatte som er i en alder der man begynner å planlegge når man skal gå av med pensjon. Dette er ansatte med lang arbeidserfaring og verdifull kompetanse. Hvis disse velger å utsette avgangen fra arbeidslivet vil det ha stor verdi med tanke på tilgangen på arbeidskraft, sier Melsom.

Tap av viktig kompetanse

4 av 10 NHO-bedrifter i NHOs medlemsundersøkelse har ansatte som planlegger å gå av med pensjon allerede neste år. Hver tredje av disse bedriftene er bekymret for at dette fører til at de mister kompetanse som blir vanskelig å erstatte. Denne andelen øker jo mindre bedriften er. Blant de minste er nesten halvparten bekymret for at nært forestående pensjonering vil føre til tap av viktig kompetanse.  

I undersøkelsen kommer det frem at bare hver tredje bedrift som har ansatte som skal gå av, har stilt spørsmålet om de kunne tenke seg å jobbe litt lenger.

Stor gevinst for samfunnet

Seniorpolitisk barometer viser at arbeidsgiverne er særlig positive til egne senior ansatte. Barometeret viser også at ansatte som har mulighet til å gå av med pensjon, ofte fortsetter å arbeide hvis nærmeste leder har uttrykt ønske om at de skal bli.

- Flere eldre i arbeid gir gevinster for alle. Bedriftene får arbeidskraft de trenger. Seniorene får lønn og pensjonsopptjening, og for mange bidrar det til god livskvalitet å være i arbeid, sier Melsom, og legger til at for samfunnet vil det bidra til økte skatteinntekter.

- NAV anslår at dersom dagens yrkesaktive seniorer utsetter sin faktiske avgangsalder med ett år, betyr det en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 milliarder kroner hvert år.

Jobb systematisk

Melsom presiserer at det er ønskelig at flere bedrifter ser verdien av seniorer som arbeidskraft, både de man allerede har ansatt og de som kan befinne seg i søkerbunken.

- Generelt anbefaler vi arbeidsgiverne å jobbe systematisk med å skape et godt arbeidsmiljø som legger til rette for lange karrierer. Økt yrkesdeltakelse avhenger ikke bare av regulering og økonomiske insentiver, men også holdninger og bevisstgjøring hos bedriftene, den enkelte og myndigheter, avslutter Nina Melsom.

"Kunne du tenkt deg å jobbe ett år til?" Det kan være det smarteste spørsmålet arbeidsgivere stiller i år. Og et lønnsomt spørsmål.

Her er NHOs ti anbefalinger til arbeidsgiverne for å bidra til at flere står lenger i arbeid:

  1. Kartlegg alderssammensetningen blant de ansatte og vurder hva det betyr for bedriften i årene fremover. 
  2. Identifiser hindre for et lengre arbeidsliv og hvilke tiltak som kan få ansatte til å stå lengre i arbeid.
  3. Baser holdninger til seniorer som arbeidskraft på kunnskap, ikke på myter. 
  4. Jobb aktivt for å unngå en kultur med tidligpensjonering.  
  5. Sett mål om å øke avgangsalderen. Sørg for at målet om økt avgangsalder er forankret i ledelsen og tydelig kommunisert i organisasjonen.
  6. Vis at bedriften anerkjenner og verdsetter seniorens kompetanse - det kan bety mye for motivasjonen til å fortsette. Spør gjerne direkte: Kunne du jobbet ett år til?
  7. Inkluder seniorer i virksomhetens fremtidsplaner, blant annet gjennom systematisk kompetanseutvikling. Påse at utviklingsmål i medarbeidersamtalen følges opp, også for seniorer
  8. Bruk medarbeidersamtaler aktivt i god tid før den ansatte kan ta ut pensjon. 
  9. Gå igjennom bedriftsavtaler, personalhåndbøker og intranett og vurder om det er behov for oppdatering, slik at personalpolitikken speiler at kompetanse er viktigere enn alder. 
  10. Hvis bedriften skal ansette, vurder hele søkerbunken uavhengig av alder. Se på hvordan stillingsannonser utformes. Er tekst og bilder utformet slik at seniorer kjenner seg igjen?