Startskudd for Norgesmodell for seriøst arbeidsliv

Publisert

I dag startet arbeidet med en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv. - NHO har jobbet lenge for å få på plass en slik modell. Vi er derfor glade for at vi nå endelig setter i gang, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Regjeringen legger i Hurdalsplattformen opp til å utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.  

Næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna inviterte i dag partene i arbeidslivet for å markere starten på arbeidet.

- Dette har vi jobbet for lenge og vi ønsker arbeidet velkommen. Målet med Norgesmodellen er  i første omgang  å fremme et seriøst arbeidsliv.  På sikt ser vi for oss at den også kan brukes for å stimulere til mer klimavennlige og innovative anskaffelser, sier Melsom. 

 
Viktig med samarbeid

Næringsminister Jan Christian Vestre legger vekt på at det er viktig med et tett samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå i en slik modell.

- Vi vil lytte til deres erfaringer om hvilke krav som har stor effekt i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Vestre.

- Det er helt avgjørende at dette forankres i trepartssamarbeidet og at det blir en god prosess på arbeidet framover, sier Melsom. 

 

Lik modell for alle

Melsom legger også vekt på at det er behov for en lik modell for alle, med bransjevise tilpasninger. 

- For bedriftene er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, for å skape forutsigbarhet og like konkurransevilkår.  Samtidig mener vi det er nødvendig med bransjespesifikke kjøreregler, fordi ingen bransjer er like.  

Hun viser til at flere bransjer allerede er godt i gang med å lage sine kjøreregler.

- Vi trenger ikke begynne på scratch. Bransjen som har kommet lengst her er bygg- og anlegg, og vi kan lære av hva de har gjort med sine seriøsitetsbestemmelser. Dette kan ha overføringsverdi til andre bransjer.  

 

Etterlevelse

Når Norgesmodellen er på plass er det viktig at den blir etterlevd, ikke bare av næringslivet, men også av det offentlige. Kontroll og håndheving vil sørge for at vi har en modell som fungerer i praksis. 

- NHO har utarbeidet en veileder for avvisning av useriøse aktører. Dette arbeidet må videreutvikles og knyttes tett opp til Norgesmodellen., sier Melsom.

 

Om ansvaret for arbeidet med Norgesmodellen

Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvar for regelverket om offentlige anskaffelser. Arbeids- og inkluderingsdepartementet leder an i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, og har ansvar for forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Kunnskapsdepartementet har ansvar for lærlingpolitikken, herunder forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.