Regjeringen foreslår kraftige innstramminger på innleie

Nyhet

Publisert

Regjeringen går inn for et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg foreslås flere endringer i innleiereglene som vil ramme bedrifter i hele landet. - Konsekvensen er at det kan bli vanskelig å få tak i nok folk under produksjonstopper og sesongvariasjoner. En bedrift kan ikke ha en reservebenk - de må ha folk i jobb, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Regjeringen sendte 19. januar ut et høringsnotat der de foreslår en rekke innstramminger knyttet til innleie.   

Her kan du lese hele høringsnotatet 

 

Forbud i Oslo-regionen 

Det kraftigste tiltaket Regjeringen foreslår er å forby innleie fra bemanningsselskap i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. NHO mener mangel på arbeidskraft kan sette prosjekter i fare. 

- Et forbud i Oslo-området kan gjøre at bedrifter ikke tør å ta på seg flere prosjekter enn de kan dekke med eget personell. Det vil si at aktiviteten i bedriftene over tid vil bli lavere enn den kunne blitt hvis bedriftene kunne leie inn ved ekstra behov, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.  

 

Behov for fleksibilitet

- Regjeringens forslag tar ikke hensyn til at byggenæringen i perioder har produksjonstopper, som gjør at de trenger noe fleksibilitet i tilgang på arbeidskraft. En bedrift kan ikke ha folk på reservebenken som venter på oppdrag, de må ha folk i jobb, understreker hun. 

Regjeringen peker på at fleksibilitetsbehovet kan dekkes gjennom innleie fra produksjonsbedrifter, direkte midlertidig ansettelse, overtid, deltid, permitteringer og oppsigelser eller bruk av andre entreprenører. 

- Dette er noe bedriftene allerede benytter, men i dagens markedssituasjon er det ikke nødvendigvis slik at "nabobedriften" har ledig kapasitet, og bedriftene kan heller ikke belage seg på det. Generelt er det svært krevende å få tak i arbeidskraft og her har bemanningsbedriftene en viktig funksjon. 

 

Krever avtale med fagforening 

Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet skal avgrenses til rene vikarbehov. Regjeringens forslag innebærer at innleie fra bemanningsforetak forbeholdes bedrifter som har tariffavtale knyttet til en større fagforening  

- Vi støtter selvsagt Regjeringens mål om å styrke det organiserte arbeidsliv, men dette er ikke veien å gå for å øke organisasjonsgraden.  Forslaget vil ramme små og mellomstore bedrifter i distriktene som ikke har tariffavtale, og gi konkurransefordeler til større bedrifter. En bedrift kan heller ikke bestemme at de ansatte skal organisere seg – det initiativet må komme fra de ansatte, sier Melsom. 

 

Dette vil NHO 

 Fafo-rapporten om Omfang av inn- og utleie i norsk arbeidslivviser at innleieandelen i norsk arbeidsliv har ligget stabilt på 1.5-2 prosent de siste ti årene . I 2019 ble det strammet betydelig inn på muligheten for innleie av arbeidskraft, og i 2020 fikk Arbeidstilsynet ytterligere utvidet tilsynsmyndighet. Innleieandelen i bygg har gått ned som følge av regelendringene. 

- Regjeringen er i ferd med å stramme inn på regler som nylig er strammet inn. Innstrammingene har hatt effekt, og nå må disse reglene få fortsette å virke. 

- Vi er opptatt av håndheving. Vi må luke ut de useriøse bedriftene, men la de seriøse få gode vilkår som sikrer arbeidsplasser, sier Melsom.  

  

I hovedsak foreslår regjeringen følgende innstramminger i reglene om innleie: 
  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold 
  • Oppheve adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter 
  • Innleie fra bemanningsforetak vil derfor kun være lovlig ved vikariater, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak, arbeid i forbindelse med idrett og ved avtale med fagforeningen med innstillingsrett (dvs. lokal avtale med tillitsvalgte som er medlem av en større fagforening). 
  • Gi innleide rett til å bli fast ansatt hos innleier etter 2 år som innleid, også der innleie har vært basert på avtale med fagforening med innstillingsrett.  
  • Innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak. 
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise ved å lovfeste enkelte momenter som taler for at noe er et innleieforhold. Regjeringen uttaler at dette kan medføre at flere av dagens oppdragskontrakter vil kunne klassifiseres som innleie, særlig kontrakter om tjenestekjøp .