Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung møter bedrifter på sin første dag i ny jobb

Publisert

NHO, Abelia og Digital Norway inviterte 17. oktober statsråd Karianne Tung til Næringslivets Hus for å motta innspill fra bedrifts-Norge til regjeringens kommende digitaliseringsstrategi.

-Først og fremst vil vi gratulere med utnevnelsen, og ønske den nye statsråden lykke til med det viktige arbeidet hun har fått. Vi ser fram til et godt samarbeid til det beste for folk og bedrifter i hele landet. Digitalisering er avgjørende for økt produktivitet og velferdsvekst, for det grønne skiftet, og for utviklingen av et trygt og inkluderende samfunn, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie. 

Norge står ovenfor en dobbel omstillingsutfordring, hvor digitalisering spiller en nøkkelrolle. NHO mener vi må legge oss på linje med EU og andre skandinaviske land når det lages en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. I tillegg må den nye strategien følges opp med handling og midler.  

Det å samle denne politikken i et nytt departement vil gi mer samordning, mer kraft og politisk styring av digitaliseringspolitikken. Fordi i digitaliseringen ligger det mange, mange muligheter både til å ha enklere og bedre liv, men ikke minst til å bidra til den omstillingen og den økte konkurransekraften som norsk næringsliv trenger, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. 

Det er på tide og helt nødvendig at Norge får en egen statsråd for digitalisering, og et Digitaliserings- og forvaltningsdepartement. Det er et godt utgangspunkt at den nye statsråden er kjent med fagområdet. NHO håper statsråden får reell myndighet til å øke digitaliseringstakten i offentlig sektor og skape rammevilkår som gjør at vi som samfunn i større grad kan skape verdier basert på digitale løsninger og tjenester. 

Digitalisering er avgjørende for å møte de store samfunnsutfordringene: Det blir ingen grønn omstilling uten digitalisering. Kvaliteten og tilgjengeligheten av offentlige tjenester avhenger av det, og det samme gjelder produktivitet og konkurransekraft for norsk næringsliv. Digitalisering gir grønn omstilling. Vi skal bli mer bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre god kompetanse og inkludere alle, samtidig som vi trygger velferden for kommende generasjoner. 

-Norge har vært et digitalt foregangsland, og det er viktig at vi opprettholder den omstillingskraften som skal til for å gripe de mulighetene som ligger foran oss; og for at flere lykkes med å skape helt ny virksomhet i Norge, sier Anniken Hauglie.  

Innspillsmøtet med digitaliserings- og forvaltningsminister ble organisert etter 5 ulike temaer som er særlig viktige for bedriftene: 

  • Arenaer og regulering: Tilrettelegging for datadeling, samarbeid og verdiskaping. 
  • Digital kompetanse: Tilgang på høykompetent arbeidskraft både i Norge og internasjonalt, videreutvikling av ansatte og ledere. 
  • Infrastrukturer: Realisering av gigabitsamfunnet, infrastruktur for dataprosessering, og robust lagring og behandling av kritiske data. 
  • Næringsliv: Et avansert og kunnskapsbasert næringsliv som tar i bruk muliggjørende teknologier, investerer i forskning og innovasjon, og lykkes med skalering av ny teknologi. 
  • Offentlig sektor: En innovasjonsfremmende og digital offentlige sektor som ivaretar behovene til innbyggere og næringsliv.