Norge må inn i gigabit-samfunnet nå

Bredbåndsinfrastruktur og digitalisering kan gi milliarder i økt verdiskaping for Norge.

Vi står midt oppe i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn og en mer bærekraftig økonomi. For å trygge dagens nivå av velferd for kommende generasjoner må vi skape opp mot 250.000 netto nye arbeidsplasser i det private næringslivet det neste tiåret.

Mulighetene for vekst og verdiskaping ved digitaliseringen er sentralt i denne omstillingen. Det vil skje gjennom utvikling av helt nye digitale løsninger og produkter, effektivisering av nåværende digitale oppgaver, bruk av kjent teknologi på nye områder og bruk av digital teknologi på bruksområder vi ikke kjenner i dag. Dette vil kreve en digital infrastruktur uten flaskehalser – det vi kaller for et "gigabitsamfunn".


Ny rapport om samfunnsnytten av bredbåndsinfrastruktur og digitalisering

En ny rapport, Samfunnsnytten av gigabit-samfunnet (pdf), fra Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag av NHO, KS, Abelia og Nelfo viser at:

  • Bredbåndsinfrastruktur og digitalisering, og samspillet mellom disse to, vil gi en forventet vekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien med hele 320 milliarder i perioden 2021-2030 dersom den eksisterende bredbåndspolitikken videreføres.
  • Hvis vi fremskynder utbyggingen ytterligere slik at vi oppnår gigabit-samfunnet i 2025, vil vi kunne få en mervekst i verdiskaping på ytterligere 75 milliarder. Det krever et offentlig støttenivå på 4,7 milliarder kroner.

En relativt beskjeden økning i den offentlige innsatsen i bredbåndsutbygging vil altså gi potensielt stor økt samfunnsnytte, og ambisjonsnivået for bredbåndsutbygging i Norge må derfor opp, NHO har sammen med 17 andre organisasjoner tatt til orde for ambisjonen om at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gigabit per sekund (1000 Megabit) i løpet av 2025. Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025.

I dag har ca. 86% av husholdningene og 78% av norske virksomheter (offentlige og private) mulighet til å etablere bredbånd med nedlastingshastigheter på minimum 1 Gigabit per sekund. Det er med andre ord mange husholdninger og virksomheter som i dag ikke har tilgang til framtidens bredbåndsinfrastruktur, og disse befinner seg hovedsakelig i de minst sentrale delene av landet.

I perioden 2016-2020 ble det investert ca. 50 milliarder i bredbåndsutbygging i Norge, hvor bidraget fra det offentlige utgjorde ca. 1,4 milliarder. Bredbåndsutbyggingen i Norge så langt har med andre ord hovedsakelig vært finansiert av markedet. Det har fungert bra, men de mest kommersielle områdene er bygget ut, og de områdene, husholdningene og virksomhetene som gjenstår vil være mer kostbare å nå. For å tette gapene i dekningsgraden og for å oppnå ambisjonen om gigabit-samfunnet vil det kreve et større bidrag fra det offentlige enn vi har sett til nå. NHO ber derfor om at bevilgningene til bredbåndsstøtten over statsbudsjettet økes til 1 milliard årlig i perioden 2022-2025.

Vi var kommet langt i digitaliseringen i Norge allerede før korona, og pandemien fikk oss til å ta ytterligere digitale kvantesprang. Men realiseringen av det digitale Norge handler om mer enn å bli verdensmester i å digitalisere møter og skatteoppgjøret.

Og som den britisk-irske politikeren og statsmannen Edmund Burke så klokt uttalte i sin tid – "man kan aldri planlegge fremtiden ved hjelp av fortiden". Sammen må markedet og det offentlige sikre at hele Norge er på nett med fremtiden. 


Forslag med bakgrunn i rapporten er nå fremmet på Stortinget 

Rapporten er overrakt Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Forslag er nå også fremmet på Stortinget, om at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake med en plan for full bredbåndsdekning innen 2025, definert som 95 prosent dekning av bredbånd med minst 1 Gbit/s og minst 100 Mbit/s for de resterende husholdningene/bedriftene. Forslaget er helt i tråd med NHOs posisjon, og ble lagt frem dagen etter at rapporten ble overrakt statsråden.

Se hele lanseringen av rapporten her:


Les hele rapporten: Samfunnsnytten av gigabit-samfunnet (pdf)