Tidslinje over EUs taksonomi

EUs taksonomi skal utvikles og implementeres trinnvis over de neste årene. I denne artikkelen finner du en oversikt over ulike datoer i prosessen i EU og Norge.

Informasjonen i tidslinjen vil oppdateres fortløpende. Det kan derfor være nyttig å vende tilbake til siden for å sjekke om det er lagt ut ny informasjon.

Desember 2020
Delegerte rettsakter for mål 1 (begrensninger av klimaendringer) og 2 (klimatilpasning) i taksonomien publiseres. Kommisjonen åpner for høring og mottar svar fra aktører i hele Europa.

Januar-mars 2021
Det europeiske rådet og parlamentet kommer med innvendinger til delegerte rettsakter for mål 1 og 2.

April 2021
Justert versjon av delegerte rettsakter for mål 1 og 2 offentliggjøres 21. april.

April-september 2021
EU-kommisjonen skal komme frem til et konkret format for rapportering på taksonomien (mål 1 og 2).

Juni 2021
Norsk lovforslag om åpenhet/bærekraft offentliggjøres, som kan tilrettelegge for iverksettelse av taksonomien i Norge. Forordning som beskriver hvordan informasjon skal offentliggjøres for finansielle og ikke-finansielle virksomheter som er omfattet av regnskapsdirektivet 2014/95EU.

Oktober-desember 2021
Delegerte rettsakter for mål 3-6 offentliggjøres, og er åpne for konsultasjon ut 2021.

Januar 2022
Taksonomiforordningen treer i kraft i EU: Taksonomien implementeres i to faser, først miljømålene 1 og 2 som trer i kraft fra 2022 og resterende miljømål fra 2023.

Finansmarkedsaktører må opplyse om hvor stor andel av et fond eller portefølje som anses å oppfylle kravene i taksonomien til kunder og investorer, og det skal rapporteres på aktiviteter som bidrar til mål 1 og 2.

Større bedrifter får også rapporteringsplikt på taksonomien og de skal rapportere om hvor stor andel av bedriftens omsetning og investeringer som kommer fra bærekraftige aktiviteter. Rapporteringsplikten vil gjelde for store foretak i EU i løpet av 2022, som betyr at i sin årsrapport i 2022 må store selskaper rapportere for regnskapsåret 2021.

Januar-mars 2022
Det europeiske rådet og parlamentet kommer med innvendinger til delegerte rettrettsaker som spesifiserer sektorspesifikke, tekniske kriterier for mål 3-6.

Januar 2023
Resten av taksonomien, mål 3-6, trer i kraft i EU. Dette inkluderer:

  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi
  • Forebygging og bekjempelse av forurensing
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Les mer

EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans