6 ting du må vite om ACER

Kraftmast

Energisamarbeid med resten av Europa er avgjørende både for en å få til en felles, ren klimapolitikk og for å ikke sette Norge på sidelinjen når framtidens kraftpolitikk skal utformes. Foto: Øyvind Haug.

Hva innebærer ACER, EUs energibyrå, for bedriftene våre, husholdningene og klima? Innebærer det dyrere strøm? Vi har forsøkt å besvare de mest stilte spørsmålene.

1. Hva er ACER egentlig?

ACER er en del av et større energirammeverk i EU. Kraftmarkedene i EU er i endring som følge av at EU skal legge om fra fossil til fornybar kraft. Bedre sammenheng mellom kraftmarkedene skal gi både bedre forsyningssikkerhet og ikke minst evne til å legge om til grønnere kraftproduksjon. Målet med EUs energimarkedsrammeverk er å få best mulig bruk av energien ved å lage et integrert marked for strøm og gass. EU har derfor laget en rekke regler som skal sikre velfungerende markeder.

ACER står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators – byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter. EU har opprettet ACER for å sørge for at de forskjellige landenes reguleringsmyndigheter jobber godt sammen. ACER lager ikke egne regler, men skal tolke regelverket for kraftmarkedene og lage retningslinjer. Dersom det er uenighet mellom land om hvordan reglene skal tolkes, skal ACER kunne fatte vedtak.

Når vi handler over grenser, som vi allerede gjør med mange kraftlinjer og kraftkabler, må vi ha handelsregler. ACER er på strøm i Europa det WTO (Verdens handelsorganisasjon) er for handel globalt. I ACER sitter Europas NVE'er og sikrer like spilleregler for alle slik at ikke store land kjører over små land. Får Norge en fastlåst konflikt vil landenes eksperter i ACER prøve å løse konflikten.

Opprettelsen av ACER er en del av såkalte tredje energimarkedspakken som kom i 2009. I 2018 kom den fjerde energimarkedspakken med revisjon av dette regelverket. Stortinget vedtok EUs tredje energimarkedspakke i 2018, og har også besluttet tilslutning til ACER. Innføring av fjerde energimarkedspakke i Norge er ikke avklart.


2. Vil energisamarbeid med EU føre til at Norge ikke lenger bestemmer over norsk kraft?

Nei, Norge vil fremdeles bestemme over norsk kraft og bygging av strømkabler til utlandet. Energisamarbeid med EU handler om felles kjøreregler for hvordan markedene fungerer. ACER har ikke myndighet over hva slags kraftressurser som skal bygges ut eller overføringskapasitet. Det er det nasjonale myndigheter som har.

Det er ikke nytt at Norge har kraftsamarbeid med landene rundt oss. Historien har vist at dette samarbeidet har bidratt til en effektiv utnyttelse av kraftverk og kraftnett i Norge. Samarbeidet har bidratt til å sikre mer stabile strømpriser for både husholdninger og industri i Norge. I 1990 var Norge det første landet som deregulerte energimarkedet. Norden fulgte etter senere på 90-tallet. Vi har lenge vært tilknyttet et europeisk kraftmarked for å gjøre oss mindre sårbare for lite nedbør, kombinert med kald vinter.

3. Hva skjer om vi sier nei til ACER?

Risikoen ved å skulle stå utenfor ACER er at det har implikasjoner for vår deltagelse i energisamarbeidet og i det felles kraftmarkedet. Det blir vanskelig å delta i markedet på like vilkår dersom vi ikke har sluttet oss til det organet som skal forvalte reglene for hvordan markedet skal fungere. Norge er en betydelig energi- og industrinasjon som allerede deltar i det europeiske energisamarbeidet. Dersom vi ikke implementerer regelverket, blir det krevende å samarbeide med de andre nordiske landene som uansett forholder seg til det europeiske regelverket.

Om vi sier nei til ACER, vil Norge, som Europas ledende fornybarnasjon, ikke ha mulighet til å delta i kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling og utforming av regelverk i det framtidige kraftmarkedet i Europa. Et regelverk som vi uansett er nødt til å forholde oss til hvis vi skal utveksle kraft med Norden og Europa. Dersom vi ikke får ta del i EUs plattformer for utveksling av energi, vil dette gi en mindre effektiv utnyttelse av kraftverkene og kraftnettet som vi har bygd.


4. Vil strømmen bli dyrere på grunn av ACER?

Det er fundamentale forhold i kraftmarkedet som avgjør kraftprisen (vanntilsig, vind, utvekslingskapasitet, CO2-pris, kull og gass-priser). Dette endres ikke av norsk tilknytning til ACER, og strømprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER.

Strømprisene norske husholdninger og industri betaler består av flere deler; kraftpris, nettleie og avgifter. Formålet med EUs energisamarbeid er mer effektive markeder og mer konkurranse, slik som vi har i Norden, nettopp for å sikre rimeligere energipriser til forbruker. Foruten forsyningssikkerhet produseres det stadig mer væravhengig fornybar energi i Europa som Norge kan ha nytte av takket være våre vannmagasiner. Energisamarbeidet innebærer at vi vil forholde oss til det samme regelverket som landene vi har strømkabler til.

5. Hva betyr energisamarbeid med EU for klima?

Målet med den fjerde energimarkedspakken er å sørge for et kraftsystem som ivaretar klimaet, økonomien og forbrukerne. En av grunnpilarene i den fjerde energimarkedspakken er å bruke markedet til å utforme kraftsystemet.

Klimautfordringen er ikke lokal, men løses best i samarbeid på tvers av landegrenser. Mer enn halvparten av alle utslipp av klimagasser i EU kommer fra energiforsyning, for eksempel fra kullkraftverk. EU har tatt mål av seg å etablere en helhetlig energi- og klimapolitikk og gjøre store kutt i utslippene. Energimarkedspakke tre og fire er derfor viktige for gjennomføringen av ambisjonene i EUs Green Deal.

Det pågår det nå en storstilt utbygging av utslippsfri energi i EU, særlig solenergi og vindkraft. Men fordi solenergi og vindkraft ikke er forutsigbart som kullkraftverk - fordi vi ikke kan basere oss på været - er det behov for back-up løsninger. Vi har vannmagasin med vannkraftturbiner som kan justere produksjonen når vi vil og ikke når været vil. Sammen med gass til gasskraft kan Norge bidra til Europas satsning på fornybar energi. Uten Norge vil Europa finne andre løsninger. Derfor er det viktig å samarbeide i Europa om vi skal finne de mest klimavennlige løsningene og samtidig opprettholde og øke verdiskapingen på energi i Norge.

6. Hvorfor er EØS så viktig for Norge og hva er sammenhengen mellom energisamarbeidet og EØS-avtalen?

EØS-avtalen er viktig for Norge og har gitt industrien vår tilgang til viktige eksportmarkeder på like vilkår som EU-landene. Avtalen er også en av grunnene til at vi har kunnet utvikle en grønn prosessindustri. Denne industrien har redusert klimautslippene med om lag 40 prosent siden 1990, samtidig som verdiskapingen har økt med 30-40 prosent. Dette har gitt grunnlag for nye arbeidsplasser i hele landet, og har gitt stor verdiskaping for lokalsamfunnene.

Europa er vårt viktigste eksportmarked. Da er det avgjørende at norsk kraftbransje og industri sikres felles konkurransevilkår i Europa. Kundene våre er i Europa og uten handelssamarbeid risikerer vi både handelsbarrierer og fysiske barrierer. I motsetning til større økonomier har ikke Norge noe hjemmemarked å falle tilbake på. Vi er en liten åpen økonomi som lever av å eksportere våre produkter, i hovedsak energi, energirelaterte produkter og fisk. Et forutsigbart og avklart forhold til Europa blir også avgjørende for å bygge arbeidsplasser innen nye grønne elektriske verdikjeder som havvind, hydrogen og batterier.

Vi har vært en del av energisamarbeidet med EU via EØS-avtalen siden slutten av 90-tallet. Sier vi nei til videre samarbeid vil hele energiområdet i avtalen kunne bli satt ut av kraft. Det betyr økt usikkerhet, særlig for vår eksportindustri.

Les mer
EØS-avtalen – derfor er den viktig for Norge
Energi, klima og miljø
Klimatiltak for bedrifter