6 ting du må vite om ACER - EUs energibyrå

Kraftmast

Energisamarbeid med resten av Europa er avgjørende både for en å få til en felles, ren klimapolitikk og for å ikke sette Norge på sidelinjen når framtidens kraftpolitikk skal utformes. Foto: Øyvind Haug.

Hva innebærer ACER, EUs energibyrå, for bedriftene våre, husholdningene og klima? Innebærer det dyrere strøm? Vi har forsøkt å besvare de mest stilte spørsmålene.

1. Hva er ACER egentlig?

ACER er en del av energisamarbeidet i EU. Når vi handler over kraft over landegrensene, må vi ha handelsregler. EU har opprettet ACER for å sørge for at de forskjellige landenes reguleringsmyndigheter jobber godt sammen. ACER står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators – byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter.

ACER lager ikke egne regler, men skal tolke regelverket for kraftmarkedene og lage retningslinjer. Dersom det er uenighet mellom land om hvordan reglene skal tolkes, skal ACER kunne fatte vedtak. I ACER sitter Europas NVE'er og sikrer like spilleregler for alle slik at ikke store land kjører over små land. Får Norge en fastlåst konflikt vil landenes eksperter i ACER prøve å løse konflikten.


2. Vil energisamarbeid med EU føre til at Norge ikke lenger bestemmer over norsk kraft?

Nei, Norge vil fremdeles bestemme over norsk kraft og bygging av strømkabler til utlandet. Energisamarbeid med EU handler om felles kjøreregler for hvordan markedene fungerer. ACER har ikke myndighet over hva slags kraftressurser som skal bygges ut eller overføringskapasitet. Det er det nasjonale myndigheter som har.

3. Hva skjer om vi står utenfor ACER?

Det blir vanskelig å delta i markedet på like vilkår dersom vi ikke har sluttet oss til det organet som skal forvalte reglene for hvordan markedet skal fungere. Norge er en betydelig energi- og industrinasjon som allerede deltar i det europeiske energisamarbeidet. Dersom vi ikke implementerer regelverket, blir det krevende å samarbeide med de andre nordiske landene som uansett forholder seg til det europeiske regelverket.


4. Blir strømmen dyrere på grunn av ACER?

Nei, ACER er et samarbeid om regelverk, og dette samarbeidet påvirker ikke strømprisene. Det er fundamentale forhold i kraftmarkedet som avgjør kraftprisen (vanntilsig, vind, utvekslingskapasitet, CO2-pris, kull og gass-priser). Dette endres ikke av norsk tilknytning til ACER, og strømprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER.

5. Hva betyr energisamarbeid med EU for klima?

Målet med EUs energipolitikk er å sørge for et kraftsystem som ivaretar klimaet, økonomien og forbrukerne. Klimautfordringen er ikke lokal, men løses best i samarbeid på tvers av landegrenser. Mer enn halvparten av alle utslipp av klimagasser i EU kommer fra energiforsyning, for eksempel fra kullkraftverk. Kraftmarkedene i EU er i endring som følge av at EU skal legge om fra fossil til fornybar kraft. Bedre sammenheng mellom kraftmarkedene skal gi både bedre forsyningssikkerhet og ikke minst evne til å legge om til grønnere kraftproduksjon. Energimarkedspakke tre og fire er derfor sentrale for gjennomføringen av ambisjonene i EUs Green Deal.

Det pågår det nå en storstilt utbygging av utslippsfri energi i EU, særlig solenergi og vindkraft. Men fordi solenergi og vindkraft ikke er forutsigbart som kullkraftverk - fordi vi ikke kan basere oss på været - er det behov for back-up løsninger. Vi har vannmagasin med vannkraftturbiner som kan justere produksjonen når vi vil og ikke når været vil. Sammen med gass til gasskraft kan Norge bidra til Europas satsning på fornybar energi. Uten Norge vil Europa finne andre løsninger. Derfor er det viktig å samarbeide i Europa om vi skal finne de mest klimavennlige løsningene og samtidig opprettholde og øke verdiskapingen på energi i Norge.

6. Hvorfor er EØS så viktig for Norge og hva er sammenhengen mellom energisamarbeidet og EØS-avtalen?

EØS-avtalen er viktig for Norge og har gitt industrien vår tilgang til viktige eksportmarkeder på like vilkår som EU-landene. Avtalen er også en av grunnene til at vi har kunnet utvikle en grønn prosessindustri. Denne industrien har redusert klimautslippene med om lag 40 prosent siden 1990, samtidig som verdiskapingen har økt med 30-40 prosent. Dette har gitt grunnlag for nye arbeidsplasser i hele landet, og har gitt stor verdiskaping for lokalsamfunnene.

Europa er vårt viktigste eksportmarked. Da er det avgjørende at norsk kraftbransje og industri sikres felles konkurransevilkår i Europa. Et forutsigbart og avklart forhold til Europa blir også avgjørende for å bygge arbeidsplasser innen nye grønne elektriske verdikjeder som havvind, hydrogen og batterier.

Vi har vært en del av energisamarbeidet med EU via EØS-avtalen siden slutten av 90-tallet. Sier vi nei til videre samarbeid vil hele energiområdet i avtalen kunne bli satt ut av kraft. Det betyr økt usikkerhet, særlig for vår eksportindustri.

 

Les mer