Securitas Norge sine tiltak for å begrense forurensning

Publisert

Securitas Norge har en miljøstrategi som omfatter tiltak for styring av ressurser med utslipp til luft, bruk av energi, avfall, og materialer/råmaterialer. Det årlige klimaregnskapet måler forbruk av bensin og diesel, elektrisitet, fjernvarme, flyreiser og bruk av private kjøretøy i firmaets tjeneste. Foto: Eivor Eriksen.

Securitas Norge viktigste bidrag til bærekraft er kontinuerlig reduksjon av forurensning. 25 prosent av bilparken er nå elektrisk og vil øke.

- 8o prosent av det totale forurensningsavtrykket kommer fra forbrenning av fossilt drivstoff. Derfor er elektrifisering viktig. Norge er ledende på dette, sier Sverre Thorstad som er kvalitet og HMS sjef i Securitas Norge.

Securitas Norge har en miljøstrategi som omfatter tiltak for styring av ressurser med utslipp til luft, bruk av energi, avfall, og materialer og råmaterialer. Det årlige klimaregnskapet måler forbruk av bensin og diesel, elektrisitet, fjernvarme, flyreiser og bruk av private kjøretøy i firmaets tjeneste. Et viktig tiltak er ruteplanlegging av mobile tjenester for i størst mulig grad å kunne kjøre effektive vaktrunder.

Securitas Norge satser også på å redusere papiravfall, glassavfall, organisk avfall, plastavfall og EE-avfall. Man er også opptatt av innkjøp. Et eksempel: Vekternes uniformer kjøpes i utlandet og det beregnes miljøomkostninger fra produksjon og transport. Securitas Norge kjøper også klimakvoter for å oppnå klimanøytralitet i klimaregnskapet.

Å arbeide med bærekraft er helt nødvendig for bedrifter som skal leve i fremtiden. Å forstå dette tidlig gir fortrinn.

Sverre Thorstad, kvalitet og HMS sjef i Securitas Norge.

- Securitas Norge var først ute i Norden med sertifisering av våre tjenester etter kvalitetsstandarden ISO 9002. Dette skjedde allerede i 1991. For 10 år siden kom nye ledelsesystemer for miljøutslipp og senere HMS inn som sertifiserte områder

- Securitas konsern setter tydelige bærekraftmål til Securitas i alle land over hele verden, sier Sverre Thorstad.

Hvorfor har dere satset på bærekraft?

- Å arbeide med bærekraft er helt nødvendig for bedrifter som skal leve i fremtiden. Å forstå dette tidlig gir fortrinn. Det motsatte skader din merkevare. Det handler om anerkjennelse av sunn forretningsdrift. Securitas har anerkjent FNs globale bærekraftmål og arbeider med målene både nasjonalt og internasjonalt. I Norge møter vi stadig oftere krav til bærekraft. Dette er et økende konkurranseparameter i service-sektoren, sier Sverre Thorstad.

Hva er det viktigste dere har gjennomført?

- Vi innførte miljøstyringssystemet NS-EN ISO 14001 allerede i 2010. Denne standarden styrer miljøutviklingsarbeidet. Arbeidet satte en standard for vår interne miljøforståelse. Miljøforståelse har modnet blant ansatte over årene og har nå en god forankring i vår daglige drift. At staten oppretter støtteordninger for utslippsreduserende tiltak gir et ekstra løft til det interne arbeidet. Støtteordninger er også helt vesentlig for å opprettholde miljøreduserende tiltak i næringslivet. Ofte kan forurensende løsninger synes billigere på kort sikt. Det er å stikke hodet i sanden i et globalt perspektiv, sier Thorstad.

Veien videre?

- Securitas arbeider videre med å skifte ut den fossile bilparken. Dette har en vesentlig merkostnad og statens avgiftspolitikk for utslippsfrie biler vil regulere hvor fort dette skiftet skjer. Innen øvrig bærekraftstiltak arbeider Securitas med nasjonale og internasjonale resultater i forhold til FNs 17 mål og 169 delmål.

Hvilke råd har dere til andre bedrifter?

Det er å vurdere FNs bærekraftmål i forhold til egen organisasjons virke. Ikke alle mål vil være relevante men alle vil finne noen områder hvor de kan bidra til positiv utvikling. Vi anbefaler også å benytte en standardisert metode for styring av miljøpositive tiltak. En standardisert metode gir en samlende effekt for bedriftens ansatte og gir omverden (for eksempel kunder) en trygghet for at arbeidet vil være målbart og systematisk, dvs nasjonalt eller internasjonalt etterprøvbart.

Her er Securitas tiltak for å begrense forurensning
 • I 2010 innførte Securitas Norge systematikk for begrensning av forurensning. Dette medførte publikasjon av årlig klimaregnskap og sertifisering i henhold til NS-EN ISO 14001.
 • I 2014 vedtok Securitas Norges ledelse en miljøstrategi for perioden 2014-2020 og videre til 2030. Miljøstrategien omfatter tiltak for styring av ressurser med utslipp til luft, bruk av energi, avfall, og materialer og råmaterialer.
 • Det årlige klimaregnskapet måler forbruk innen:
  • Forbruk av bensin og diesel.
  • Elektrisitet, nordisk miks.
  • Fjernvarme.
  • Flyreiser kontinental/interkontinental og innenlands (forretningsreiser).
  • Bruk av private kjøretøy i firmaets tjeneste. Som resultat av utbetalt kilometergodtgjørelse.
  • Avfall: restavfall, papiravfall, glassavfall, organisk avfall, plastavfall og EE avfall.
  • Uniformer kjøpes i utlandet og det beregnes miljøomkostninger både fra produksjon og transport av uniformseffekter ut til brukeren.
 • Ruteplanlegging av våre mobile enheter for i størst mulig grad å kunne kjøre effektive vaktrunder.
 • Anskaffelse av helelektriske kjøretøy som pr oktober 2020 utgjør ca 25 prosent av den samlede bilparken Securitas Norge disponerer.
 • Stønad fra Enova for kjøp av utslippsfrie kjøretøy og etablering av ladeinfrastruktur.
 • Securitas beslutning om ytterligere å styrke vårt fokus på samfunnsansvar gjennom å bli en klimanøytral leverandør til det norske samfunn. Dette har vi gjort ved kjøp av klimakvoter som igjen finansierer utbygging av vindmøllepark i India. Securitas Norge kjøper klimakvoter for restverdien av Co2 ekvivalenter vist i foregående års klimaregnskap.
 • Securitas har i en årrekke støttet miljøstiftelsen Zero økonomisk, spesielt til deres årlige arrangement «Zero dagene». Zeros mål er å drive fram nullutslippsløsninger på bekostning av løsninger som gir utslipp. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.


Temaside: Klimatiltak for bedrifter