Horisont Europa - EUs program for støtte til forskning og innovasjon

Alle typer virksomheter kan delta i Horisont-samarbeidet, men terskelen kan oppleves høy, og prosessen komplisert. Denne siden skal konkretisere og forenkle forståelsen av rammeprogrammet, og hjelpe deg å finne de rette informasjons- og kontaktpunktene.

Foto: iStock.

Fakta om Horisont Europa

  • EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon (F&I)
  • Anslått budsjett på nærmere 95,5 mrd. euro.
  • Store samarbeids- og finansieringsmuligheter for norske bedrifter og virksomheter.
  • Norske bedrifter kan søke om støtte til forskning og innovasjon på lik linje med aktører fra EUs-medlemsland.
  • Bygger opp under EUs store prestisjeprosjekter for det neste tiåret, den grønne og den digitale omstillingen.

Tilknytningsformer og utlysninger

Programmet Horisont Europa deles inn i tre hovedpilarer, med hver sine klynger med egne arbeidsprogram. Det skal samtidig jobbes med fem såkalte "mission-områder". De skal ta for seg flere av menneskehetens største utfordringer, som kreft og klimanøytrale og smarte byer.

 

Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa
I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, klynger universiteter, offentlige aktører eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum tre deltakere fra tre Horisont Europa-land, og svare på utlysninger innen EUs seks «klynger» (clustere). Støttebeløpet varierer avhengig av utlysning. NHO har valgt å fokusere spesielt på klynge 4, 5 og 6. 


European Innovation Council Accelerator
EIC Accelerator retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Bedrifter kan søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter.

Les mer
Horisont Europas offisielle hjemmeside
Introduksjon til finansieringsmuligheter gjennom akseleratoren

Hvem kan hjelpe deg å søke?

I Norge er det Innovasjon Norge og Forskningsrådet som har ansvar for Horisont Europa.

Forskningsrådet
Forskningsrådet har det overordnede koordineringsansvaret for Horisont Europa, og spesielt ansvar for søyle en og to. I tillegg til et ekstensivt kurstilbud og kunnskap tilbyr de gratis konsulenthjelp og veiledning til søknadsutvikling til søkere med stort potensial innenfor samtlige utlysningsområder.

Horisont Europa - Forskningsrådet 


Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har hovedansvaret for den tredje søylen, et innovativt Europa, som bl.a. inkluderer det europeiske innovasjonsrådets akselerator. I tillegg til kurs, workshops og pitche-trening tilbyr Innovasjon Norge dybderådgivning, markeds- og kundeorientering til bedrifter for å hjelpe dem til å lykkes med søknadsprosessen.

Det du trenger å vite om Horisont Europa

Se hvor mye NHO-medlemmer hentet hjem under forrige periode

NHO-medlemmer hentet hjem 6,5 milliarder kroner i EU-midler under Horisont 2020.

Nøkkeltall:

  • Total norsk returandel: 1,64 milliarder euro (2,49% av de totale midlene);
  • NHO-medlemmers returandel: 628 millioner euro (40% av den norske returandelen);
  • Totalt antall prosjekter med deltakende NHO-medlemmer: 1273 prosjekter.

Les mer om NHO-medlemmers Horisont2020 deltakelse her.

Øvrige EU-programmer og finansieringsmuligheter

Utover Horisont Europa har norske bedrifter muligheter til å søke finansiering gjennom flere andre initiativ og program. Vi vil oppdatere våre hjemmesider fortløpende med en detaljert oversikt, etter hvert som de ulike programmene blir klare fra EUs side. Vi planlegger også å arrangere egne webinarer om blant annet Digital Europe Programme.

Built4people
Renovering vil bli en betydelig del av EUs grønne engasjement de neste årene. Horisont Europa vil derfor støtte både innovasjon og utvikling av nye teknologier, samt et dedikert samarbeid for å fremme bærekraftige bygninger og bebyggelse gjennom Built4people-initiativet.

COSME
COSME-programmet retter seg mot mindre innovative bedrifter, med såkalte "myke, ikke-teknologiske innovasjoner". Ved å ta utgangspunkt i SMBers markedssvikt-begrunnelser og deres tilgang på finansiering, ønsker COSME både å styrke konkurransekraft, ved å tilgjengeliggjøre midler under hele bedriftenes livssyklus.

COSMEs hjemmeside 

Europeisk innovasjonsfond
Innovasjonsfondet er rettet mot svært innovative teknologier og store og småskala flaggprosjekter som har potensial for betydelige utslippsreduksjoner. Formålet er å dele risikoen ved utvikling av svært innovative prosjekter.

Første runde med utlysninger for småskalaprosjekter innen sektorer som energi-intensiv industri, CCUS, fornybar energi og energilagring er åpen frem til 10. mars 2021. Her vil prosjekter med totale kapitalkostnader mellom 2,5 millioner og 7,5 millioner euro få dekket opp til 60% av kostnadene.

InvestEU
InvestEU-programmet vil løpe fra 2021 til 2027, og i tillegg til å bidra med lån direkte til bedrifter, tilbys også finansielle produkter til aktører som finansierer og investerer i bedrifter. Programmet består av et fond som bidrar til offentlige og private investeringer, en Advisory Hub som tilbyr teknisk assistanse for investeringsprosjekter, samt en database for å knytte sammen prosjekter og potensielle investorer.

EU-kommisjonens seks prioriteringer for 2019-2024