NHO i BusinessEurope

BusinessEurope er det europeiske næringslivets stemme overfor EU-institusjonene og part i den sosiale dialogen på europeisk nivå. NHO deltar aktivt i BusinessEuropes arbeidsgrupper og komiteer.

NHO er en aktiv deltaker i BusinessEuropes policyrelaterte arbeid. Våre prioriterte områder i BusinessEurope er: miljø, energi, handelspolitikk (WTO), offentlige anskaffelser, konkurranserett, sosial dialog, det indre marked og arbeidslivsområdet.

Her følger en oversikt over hvilke utvalg og arbeidsgrupper NHO deltar i og hvem som er representanter for NHO:

NHOs deltakelse i BusinessEuropes styrende organer

BusinessEuropes styrende organer

COUNCIL OF PRESIDENTS: møtes to ganger i året og består av presidentene for alle BusinessEurope nasjonale medlemsorganisasjoner. Dette er det øverste styringsorganet i BusinessEurope, og hvor organisasjonens prioriteringer og overordnede strategi bestemmes.

NHOs representant: Svein Tore Holsether

 

EXECUTIVE COMMITTEE: møtes to ganger i året og består av administrerende direktører fra alle BusinessEurope medlemsorganisasjoner. Utvalget gjør Presidentrådets overordnede strategi til konkrete aktiviteter og oppgaver for organisasjonen.

NHOs representant: Ole Erik Almlid

 

EXECUTIVE BUREAU: består av administrerende direktør eller president for 11 medlemsorganisasjoner, samt BusinessEurope-president og generalsekretær. Medlemmene velges for to år og møtes fire ganger i året. Executive Bureau er BusinessEuropes arbeidsutvalg og forberedende organ for Council of Presidents. NHO var medlem av Hovedkontoret i 2014-2016.

NHOs representant: Ole Erik Almlid

 

COMMITTEE OF PERMANENT DELEGATES: består av medlemsforbundenes lokale representanter i Brussel hvis primære formål er å fungere som et bindeledd mellom BusinessEurope-sekretariatet og medlemmene. Komiteen møtes hver 14. dag og ledes av BusinessEuropes generalsekretær.

NHOs representant: Anne Margrethe Lund

NHOs deltakelse i BusinessEuropes komiteer og arbeidsgrupper

Economic and Financial Committee

Economic and Financial Committe håndterer pengepolitikk, finanspolitikk, bedrifts- og kapitalbeskatning og tjenester. To ganger i året publiseres en BusinessEurope Economic Outlook som beskriver næringslivets økonomiske vurderinger for de neste seks månedene.

NHOs representant: Bård Ola Tjønneland

International Relations Committee

BusinessEuropes International Relations Committee (IRC) arbeider med å forbedre og fremme europeiske bedrifters tilgang til markeder utenfor EU, samt legge grunnlaget for vellykket utvidelse av EU. Komiteen har 52 medlemmer og møtes tre ganger i året. 

NHOs representant: Torkel Thorsen

Legal Affairs Committee

Legal Affairs Committee (LAC) er BusinessEuropes policy-komité for ulike forretningsrettslige spørsmål. 

NHOs representant: Halvor E. Sigurdsen 

Industrial Affairs Committee

Industrial Affairs Committee (IACO) er BusinessEuropes industripolicy-komité. Utvalget dekker flere ulike problemstillinger: Miljø, bærekraftig utvikling, energi, innovasjon, forskning og teknologisk utvikling.

NHOs representant: Per Øyvind Langeland

Social Affairs Committee

Social Affairs Committee (SAC) tar opp europeiske arbeidsrelaterte spørsmål og de mange initiativene fra Kommisjonen og andre EU-instutisjoner på dette området. SAC diskuterer også spørsmål knyttet til sosial dialog i EU og til forhandlinger mellom partene for arbeidslivet i Europa.

NHOs representant: Henrik Munthe

SOCIAL DIALOGUE 

Internal Market Committee

Internal Market Committee (IMCO) ble opprettet i 2005 for å ta opp horisontale spørsmål knyttet til regelverk og politikk for å oppnå et velfungerende indre marked. Komiteen har så langt fokusert på det arbeidet Kommisjonen har satt i gang for å utvikle en ny overordnet politikk for det indre marked. Viktige elementer i denne sammenheng er tiltak for bedre og mer effektiv håndheving av regelverket.

NHOs representant: Camilla Walstad

Entrepeneurship and SME Committee

NHO har i flere år bidratt til BusinessEuropes arbeid for små og mellomstore bedrifter (SMB). EUs næringspolitiske initiativ har i økende grad satt søkelys på SMB-spørsmål. Arbeidet for bedre samordning av politikkområder som inkluderer forenkling, finansieringsmuligheter, støtteordninger og entreprenørskap.

NHOs representant: Christoffer Stenseth