Yrkesfag

NHOs Kompetansebarometer (lenke) viser at det er stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemmer. NHO ønsker å satse på yrkesfagene.

NHOs Kompetansebarometer viser at over 60 prosent av bedriftene har behov for fagutdannede. Samtidig viser SSBs framskrivinger av kompetansebehov en stor mangel på fagarbeidere i norsk arbeidsliv. I dag er det ca. 40.000 lærekontrakter, hvorav over halvparten i NHO-bedrifter. Det gir NHO et klart mandat til å satse på yrkesfagene.

Fagarbeiderne bidrar til lønnsomme og innovative bedrifter

Fafo-rapporten, Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon (2018) viser at fagarbeidere bidrar til innovasjon i bedriftene. Noe av årsaken til dette mener vi er den norske fagopplæringsmodellen der en vesentlig del av utdanningen skjer i en produksjonsbedrift – i reell produksjon. Det følger av tradisjonen og av kompetansemålene i læreplanene at fagarbeiderne skal planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid fortløpende. Det stimulerer til selvstendighet og utvikling og forbedring av prosesser.

Kvalitet og relevans i lærefagene

For å sikre at de ca. 180 lærefagene er etterspurte blant våre medlemsbedrifter, må læreplanene forvaltes på en effektiv måte i tråd med arbeidslivets behov. Vi må verne om den norske lærlingemodellen, der skolen og bedriften deler på ansvaret.

Behov for flere læreplasser

Det er frivillig å være lærebedrift i privat sektor, men noen må være det for at vi skal kunne utdanne den nødvendige fagkompetansen. Derfor må vi gjøre det mest mulig lønnsomt å være lærebedrift, samtidig som vi aktivt må rekruttere enda flere lærebedrifter.

Betydningen av partssamarbeidet

Fagopplæringen forvaltes gjennom såkalte korporative partiorganer på nasjonalt, regionalt og bransjevis nivå. Arbeidslivets organisasjoner spiller en helt sentral rolle. Organene forvalter læreplanene, gjennomføringen av fagprøvene og utviklingen av den nasjonale og regionale politikken.

Gode karrieremuligheter i yrkesfagene

Yrkesfagene gir gode karrieremuligheter og er et trygt valg. Det finnes mange spennende yrker i en rekke bransjer og sektorer. Yrkesfagene gir god omstillingskompetanse og egner seg godt til å starte egen gründervirksomhet. Yrkesfagene er også i stor grad påvirket positivt av den teknologiske utviklingen. Tungt manuelt arbeid erstattes av digitale plattformer, maskiner og roboter. Disse må opereres og styres, noe som åpner opp for spennende muligheter.

NHO jobber for:
  1. Bedre økonomiske rammevilkår for lærebedriftene gjennom gode tilskuddsordninger og tiltak som gir lærebedriftene markedsfordeler (blant annet lærlingeklausuler)
  2. At flere unge velger yrkesfag
  3. At flere voksne får ta fag-/svennebrev i jobb
  4. At flere gjennomfører et påbegynt yrkesfaglig løp
  5. At flere kan bygge videre på sin fagkompetanse til høyere yrkesfaglig utdanning – fagskole og mesterutdanning – og til høyere utdanning gjennom y-veiløp
  6. At grunnopplæringen blir mer praktisk og teknologisk rettet
  7. Flere læreplasser blant våre medlemsbedrifter