Etter- og videreutdanning

Skal bedriftene og offentlige virksomheter kunne ta i bruk ny teknologi og ny kunnskap, kreves det at de ansatte har oppdatert kompetanse. Da må vi legge til rette for læring gjennom hele livet.

NHO er opptatt av at norske virksomheter har kvalifisert arbeidskraft som bidrar til høy produktivitet, konkurransekraft og verdiskapning. Relevant etter- og videreutdanning er viktig for at de ansatte i bedriftene skal kunne holde seg oppdaterte, og at næringslivet er i stand til å være i teknologifronten. Endringene i bransjene skjer raskt, og digitaliseringen og andre omstillinger gjør at kravene til kompetanse endrer seg. Etter- og videreutdanning må bygge på bedriftenes nåværende og framtidige behov. Kompetanseutviklingen må ta utgangspunkt i bedriftenes mål og strategier.

I NHOs Kompetanseberometer svarer 6 av 10 bedrifter at de har et udekket behov for kompetanse. Den foretrukne metoden for å dekke gapet er å heve kompetansen til egne ansatte. Internasjonale undersøkelser viser også at vi har et meget lærende arbeidsliv i Norge.

En målrettet satsing på utdanning og livslang læring vil gi Norge et kompetanseløft som gjør næringslivet i stand til å være i teknologifronten. Dette krever at det utvikles relevante etter- og videreutdanningstilbud som er fleksible og nettbaserte, slik at de også kan kombineres med jobb. Tilbudene som utvikles, må være etterspurt av bedriftene. Det bør utvikles modulbaserte utdanninger slik at det er mulig å ta kortere enkeltmoduler.