Kompetansebehovsutvalget (KBU)

Hvorfor ble KBU etablert?

NHO var en av strategipartene som signerte "Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017 –2021". I strategien slås det fast at gode valg for den enkelte og for samfunnet forutsetter kunnskap og informasjon om kompetansebehov: “Det finnes ulike undersøkelser og analyser av kompetansebehovene i Norge, men disse ses i liten grad i sammenheng. Innholdet blir heller ikke formidlet til enkeltpersoner, virksomheter, myndigheter og andre beslutningstakere på en enkel og nyttig måte. En omforent forståelse av arbeidsmarkedenes utvikling og kompetansebehov, både regionalt og nasjonalt, fordrer at de ulike kildene til kunnskap ses i sammenheng. Slik innsikt er en forutsetning for bedre koordinert nasjonal og regional politikkutvikling og planlegging. Kunnskapen om fremtidens kompetansebehov må også anvendes i karriereveiledningen og gjøres tilgjengelig for personer som skal ta valg knyttet til utdanning og arbeid.”

Strategipartene ble enige om følgende delmål: “Bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet. Strategipartene er enige om å etablere et kompetansebehovsutvalg (KBU) bestående av forskere, analytikere og representanter for alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet og departementene. KBU skal sammenstille og analysere kilder til kunnskap om Norges kompetansebehov, nasjonalt og regionalt.”

Formålet med Kompetansebehovsutvalget – KBU – er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt. De neste to årene skal utvalget undersøke hvordan nye teknologier vil påvirke Norges behov for kompetanse.

Kompetansebehovsutvalget skal:
 • Analysere og vurdere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og gi den best mulige faglige analysen og vurderingen av samfunnets fremtidige kompetansebehov, herunder vurdere utdanningssystemets evne til å dekke dette behovet.
 • Frambringe en analyse og vurdering av framtidige kompetansebehov både på kort, mellomlang og lang sikt.
 • Legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og i samfunnet for øvrig. Utvalget skal synliggjøre innspill fra arbeidslivet.
 • Avgi minimum en hovedrapport annet hvert år. Utvalget kan etter eget initiativ løfte frem problemstillinger som gjelder kompetansebehov i egne rapporter, artikler eller andre dokumenter.
 • Gi sine vurderinger av HK-dirs årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov i form av et kort notat.
 • Utvalgets arbeid og leveranser skal være relevant for nasjonale og regionale myndigheter i utviklingen av kompetansepolitikken, herunder dimensjonering av utdanningssektoren.

Sammensetning

Kompetansebehovsutvalget består av 15 medlemmer samt en leder. Lederen av utvalget er direktøren for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I rollen som utvalgsleder er direktøren uavhengig av Kunnskapsdepartementet. Utvalget er sammensatt som følger:

 • Direktøren for HK-dir (utvalgsleder)
 • Hovedsammenslutningene fra arbeidsgiversiden: NHO, Spekter, Virke og KS
 • Hovedsammenslutningene fra arbeidstakersiden: LO, Unio, Akademikerne og YS
 • Analytikere/forskere: Totalt 6 personer
 • En representant fra fylkeskommunene

Kompetansebehovsutvalget spiller en viktig rolle i å forstå og møte Norges fremtidige kompetanseutfordringer.