Lærlingtilskudd

Lærebedrifter får et offentlig tilskudd som kompensasjon for at de påtar seg et opplæringsansvar i læretiden.

Godkjente lærekontrakter utløser en rett til utbetaling av et tilskudd. Dersom bedriften er tilknyttet et opplæringskontor, vil deler av tilskuddet tilfalle opplæringskontoret.
Tilskuddet er noe høyere for lærlinger med ungdomsrett enn for voksne lærlinger.
Det er fylkeskommunene som utbetaler tilskuddet. Kravet er minst to års læretid i lærefaget.

I tillegg til det ordinære lærlingtilskuddet kan det søkes om ekstra tilskudd for lærekontrakter i mindre håndverksfag og for lærlinger som krever ekstra oppfølging. Disse ordningene er nasjonale og disponeres av Utdanningsdirektoratet på nærmere vilkår.

Mer informasjon hos Utdanningsdirektoratet

NHO har tradisjonelt vært opptatt av at lærlingtilskuddet må økes noe vi har fått gjennomslag for. Nå mener vi det er viktigere at fylkene får midler til å oppgradere skoleverkstedne, til å rekruttere flere lærebedrifter og til å kompensere opplæringskontorer som tar på seg oppgaver som ligger under fylkenes ansvarsområder, som rekruttering, formidling og markedsføring av lærefagene.

Vi ønsker også etablert en ny nasjonal administrert ordning for å motivere flere bedrifter til å involvere lærlingene i innovasjonsprosesser i produksjonen. Til dette foreslås en helt ny tilskuddsordning: Innovativ lærling, med en årlig bevilgning på 30 millioner kroner som bedrifter kan søke på i en pilotperiode på fire år.