Næringsrettet forskning og innovasjon

For å skape lønnsomme arbeidsplasser og vekst er Norges innovasjon- og omstillingsevne en viktig forutsetning. Forskning og innovasjon (FoI) er noe av det viktigste kunnskapssamfunnet vårt kan investere i og er avgjørende for å sikre et konkurransedyktige næringsliv. 

Næringslivet har en sentral rolle i omstillingen til et grønt og digitalt samfunn. Vi er fullstendig avhengig av å skape og å ta i bruk ny kunnskap for å mestre den gjennomgripende omstillingen mot et mer bærekraftig og digitalt samfunn, med høy nok verdiskaping til å sikre velferden og tryggheten i en stadig mer urolig verden. Tett dialog og samspill mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer er derfor viktigere enn noen gang.

Komplekse samfunnsutfordringer krever at forskningspolitikken i større grad må ses i sammenheng med andre politikkområder. Skal Norge lykkes med sine næringspolitiske ambisjoner for eksport og omstilling av næringslivet og oppfylle sine klimaforpliktelser, må det også gjøres strategiske satsinger innenfor disse feltene på forskning og innovasjon. Næringsrettede støtteordninger er en viktig risikoavlastning for bedrifter som har ambisiøse prosjekter med høy risiko. 

Skal man bygge kvalitet og kapasitet i norske forskningsmiljøer, kreves det langsiktige satsinger. Norge må forsterke sin forsknings- og innovasjonsinnsats slik at den underbygger og kompletterer satsingene i EU – da bygger vi kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å hevde oss i internasjonal konkurranse. 

NHO mener at man må

 • Ha en forpliktende langtidsplan for forskning med en klar strategisk innretning mot store samfunnsutfordringer som; grønn omstilling, digitalisering, helse, inkludering m.fl.
 • Øke forutsigbarhet og langsiktighet gjennom å legge til rette for forskningsfinansiering med flerårige budsjetter .
 • Se forskningspolitikken i sammenheng med andre politikkområder og sikre større samordning av FoI-budsjettene i KD, NFD og andre sektordepartementer. Forskningspolitikken bør løftes i alle departementene. 
 • Sikre tilstrekkelig finansiering til næringsrettede virkemidler som utløser økt forskning og innovasjonsinnsats i næringslivet og bidrar til at kunnskap tas i bruk: 
  - innovasjonsprosjekter i næringslivet, nærings-phd, grønn plattform,
  - miljøteknologiordningen
  - bevilgninger til testinfrastruktur og skaleringsvirkemidler 
 • Innrette Forsknings- og innovasjonssystemet mer mot strategiske, langsiktige mål og internasjonale forpliktelser som Norge har inngått, for eksempel innen klima, bærekraft og forsvar. Det betyr at vi må styrke Norges deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid. For å sikre returandel fra de Europeiske programmene Norge deltar i, må RETUR-EU videreføres, det må sikres tilstrekkelig nasjonal medfinansiering av DIGITAL Europa, deltakelse i EDF (European Defense Fund) må videreføres, og det må på plass en ordning for nasjonal medfinansiering for norske bedrifters mulighet til å delta i ESAs romprogram, etter dansk modell. 
 • Utvikle nye virkemidlersom utløser større private investeringer og få utenlandske virksomheter til å styrke sin FoI-innsats i Norge. 
 • Stille vesentlig strengere krav til FoI-investeringer knyttet til offentlige anskaffelser og utviklings- og utbyggingsprosjekter.