Vi slåss om de samme ressursene, mens Europa rykker fra i grønn industribygging

Nyhet

Publisert

Besøk hos Batteriretur

Foto: Anne Marte Vestbakke

I 2021 la LO og NHO sammen frem Energi- og industripolitisk plattform. En ny rapport fra Oslo Economics gjort på vegne av LO og NHO viser kunnskaps- og kompetansebehovet som er nødvendig for å lykkes med å bygge åtte grønne og digitale verdikjeder.

Rapporten tar for seg åtte verdikjeder som er sentrale for det grønne og det digitale skiftet. Det er fire nye verdikjeder - havvind, batteri, hydrogen, CCS, samt fire etablerte verdikjeder som er under omstilling, eller som vil ha viktige roller inn i andre verdikjeder – maritim sektor, skog, kraftsystem og bærekraftige bygg.

- Energiomstillingen skjer nå og raskere enn ventet. Rapporten LO og NHO legger frem, viser at Norge står i fare for å gå glipp av store muligheter for grønn verdiskaping fordi vi mangler både kunnskap og kompetanse. Det kan være snakk om mer enn 100.000 nye jobber fram mot 2030, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Uten raske tilpasninger står vi i fare for å gå glipp av store muligheter for grønn verdiskaping.

Vi står overfor store utfordringer knyttet til kunnskap og kompetanse framover for å realisere det grønne og digitale skiftet. Rapporten viser at kunnskap og kompetanse er sentrale faktorer for å lykkes med den doble omstillingen som Norge står midt oppe i.

- Uten en målrettet og strategisk satsning på utdanning og forskning vil den grønne omstillingen medføre kamp om ressurser i Norge. Det kan svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping. Vi snakker om å bygge en helt ny grønn industri, det betyr den største industribyggingen og satsingen på en generasjon, sier Almlid.
Inviterer til høynivågruppe

LO og NHO er klar over at dette ikke kan løses av politikken alene, og inviterer derfor regjeringen og representanter for ulike utdanningsnivåer og virkemidler, til dialog om hvordan vi kan få dette til i felleskap. På bakgrunn av energi- og industripolitisk plattform, og nå oppfølgingsrapporten om grønne kompetanse- og kunnskapsbehov, foreslår LO og NHO at det nedsettes en høynivågruppe mellom partene i arbeidslivet og relevante departementer og samfunnsaktører for å finne effektive og raske løsninger på flaskehalser knyttet til kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet.

Det er et betydelig kunnskapsbehov i de åtte verdikjedene, noe som vil kreve en stor innsats innen forskning og utvikling både for nye teknologier, og videreutvikling og nye anvendelsesområder for eksisterende teknologi. Regjeringen satser ikke på forskning, og vi ser ingen ambisjoner om at Norge skal ta noen ledende posisjon på egentlig noe som helst.

- For de nye verdikjedene er det dessuten et særlig stort behov for tekniske fagarbeidere og fagskoleutdannede, ingeniører som kan drifte og utvikle nye prosesser og maskiner. I etableringsfasen vil det også være et betydelig behov for arbeidskraft innenfor bygg og anlegg, sier Almlid.

Ambisjoner om etablering av nye næringer, og vekst i etablerte næringer, vil ytterligere forsterke behovet for allerede knappe ressurser. I tre ulike scenarioer for utvikling av de grønne verdikjedene frem mot 2030 anslår rapporten et behov for henholdsvis 13 000 (lavscenario), 64 000 (mellomscenario) og 115 000 (høyscenario) sysselsatte i 2030 innenfor de utvalgte yrkesgruppene, hvorav 50 prosent er håndverksyrker og operatører, 40 prosent er ingeniører og arbeidsledere og 10 prosent er sivilingeniører og IKT-utviklere. I tillegg til dette behovet kommer sysselsetting til forskning i forskningsinstitusjonene. Tallene henviser til ekstra sysselsettingsbehov.

- Dersom ambisjonene for etablering og vekst i de åtte verdikjedene skal nås, vil kompetansebehovet måtte dekkes gjennom en kombinasjon av nye kandidater fra utdanningssystemet, etter- og videreutdanning, overføring av arbeidskraft fra andre næringer og arbeidsinnvandring, sier Almlid.

Rapport om grønn kompetanse og kunnskap