Bakgrunnsrapporter for NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Veikart for fremtidens næringsliv har som mål å analysere og identifisere fremtidens muligheter for bærekraftig verdiskaping og arbeidsplasser frem mot 2030 og 2050. Arbeidet har også med utgangpunkt i et bredt kunnskapsgrunnlag identifisert barrierer og tiltak for å kunne utløse potensialet som ligger i fremtidens næringer. Les mer om rapportene som er blitt produsert som del av veikartprosjektet under.

 1. Grønne elektriske verdikjeder

  NHO har sammen med 15 partnere i prosjektet "Grønne elektriske verdikjeder" sett på hvordan vi kan øke tempoet for eksportorientert verdiskapning innenfor elektrifisering. Satses det på seks områder kan omsetningspotensialet tilsvarer minst 32 milliarder euro i 2030.

 2. Blikk utenfra på Norges energifremtid

  Chatham House-rapporten "Expert Perspectives on Norway’s Energy Future" ser nærmere på hvordan Norges fremtidige rolle som energinasjon vurderes utenfra. Rapporten viser at verden gjennomgår en energiomstilling, men hastigheten og dybden i denne omstillingen er usikker.

 3. Fremtidens verdiskaping innen energi og industri

  SINTEF har som del av kunnskapsgrunnlaget for energi- og industrisektoren i veikartet bidratt med en analyse av fremtidig muligheter for verdiskaping innen energi og industri.

 4. Fremtidsmuligheter i maritime næringer

  På oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund har SINTEF Ocean kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050.

 5. Biobaserte verdikjeder

  SINTEF har kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor biobaserte næringer i Norge frem mot 2050, både innenfor marine og landbruksbaserte verdikjeder.

 6. Biobaserte verdiskaping - fremtidsperspektiver

  Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) har sett nærmere på potensialet for økt omsetning i de bioverdikjedene som bygger på det norske jordbrukets, havbrukets og skogbrukets ressurser og forutsetninger.

 7. Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

  Menon Economics har sett nærmere på hva data betyr for verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnet. Rapporten synliggjør potensialet som ligger i å skape ytterligere verdi av data i årene fremover.

 8. Tjenestenæringene i Norge mot 2050

  Menon Economics har sett nærmere på den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge, og analysert viktige trender og drivere som vil påvirke utviklingen i tjenestenæringene frem mot 2030 og 2050.

 9. Endringer i sammensetningen av kompetanse i arbeidslivet mot 2040

  Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har bidratt til kunnskapsgrunnlaget for fremtidige kompetansebehov i veikartet, og sett nærmere på historisk og fremskrevet utvikling i nærings- og kompetansesammensetningen i norsk arbeidsliv.

Les mer fra rapporten Neste trekk

Neste trekk - et veikart for fremtidens næringsliv (hovedside)